שטחים פתוחים סגורים הוא פרויקט מחקרי מתמשך של פרופ׳ יעל מוריה, אדר׳ יעל חן-אגמון וסטודיו מא אודות השטחים הפתוחים בישראל. הפרויקט מציע הסתכלות ביקורתית על תפקידם של שטחים אלו דרך בחינה של הנרטיבים הפוליטיים והאתוסים הלאומיים המגדירים אותם; ומנסה לזהות את היסודות של החוקים והתקנות המעצבים את היחסים שבין אדם, אדמה ומדינה. ממצאי המחקר מרוכזים כאן לכדי ארכיון פעיל, המהווה גם מקום מפגש ושיח. 

שטחים
פתוחים
סגורים

83 גנים לאומיים ו-263 שמורות טבע
שטחם כ-25% מתוך כל שטחי המדינה
67 גנים ושמורות גובים בכניסה תשלום

78 שטחי אימונים ואש סגורים
מתפרשים על 7.66 מיליון דונם
מהווים כ-35% אחוזים מקרקעות המדינה
מ-1995 היקף שטחי האימונים והאש בישראל גדל פי 4
במקביל שיעור האוכלוסייה גדל פי 4.7
93% מהקרקעות בישראל הן בבעלות המדינה
בהן נכללות גם קרקעות הקרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח
רק כ-7% מהקרקעות בישראל הן פרטיות לחלוטין
כרבע משטחה של מדינת ישראל הן קרקעות בשימוש חקלאי בפועל
אך סך הקרקעות החקלאיות המוכרזות מהווה כמחצית שטח המדינה כולה
149 מתחמי ותמ״ל מוכרזים 88 תכניות מאושרות הכוללות 261,626 יח״ד
52,000 יח״ד לקראת אישור
85,000 יח״ד נוספות על שולחן הועדה
כ-80% מכלל התכניות הללו כבר נמצאות בשלבי ביצוע
שמורות טבע, יערות וגנים לאומיים הם שטחים פתוחים המיועדים לתכלית ציבורית.  יחד עם זאת, הם אינם ניטרליים. אלו שטחים שנמצאים בלב מערכות סוערות של אינטרסים, ולעיתים משמשים ככלי סטטוטורי לקידום מדיניוּת פוליטית ולניהול אוכלוסיות במרחב. עצם התחימה של שטח כ״מוגן״ מייצרת מתח מובנה בין מה שנכלל ולא נכלל בתחומו, ומעצבת מחדש את תחושת השייכות של התושבים הסמוכים ואת זהותם האתנית.
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998
״שר הפנים, בהתייעצות עם השר [לאיכות הסביבה], רשאי להכריז על שטח כגן לאומי או כשמורת טבע.״
סעיף 24
"משהוכרז שטח כגן לאומי או כשמורת טבע, תהיה ההכרזה עדיפה על פני כל ייעוד אחר של אותו שטח."
שמורות טבע, גנים לאומיים, ויערות
ארכיון וידאו
ארכיון כללי
מחבר/ת
סוג
שנה
שם
תצוגה
מדינת ישראל
מסמך
1979
תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות)
תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות)
מדינת ישראל

תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות) מפרטות את מה שמותר ואסור לעשות בשטחים המוגדרים כמוגנים/ בעלי חשיבות לאומית.

Irus Braverman
מאמר
2008
"The Tree Is the Enemy Soldier": A Sociolegal Making of War Landscape in the Occupied West Bank
"The Tree Is the Enemy Soldier": A Sociolegal Making of War Landscape in the Occupied West Bank
Irus Braverman

"נוף הוא מדיום לא רק להבעת ערך אלא גם להבעת משמעות, לתקשורת בין אנשים". יחסי הגומלין המורכבים בין חוק, טכנולוגיה ונוף מלמדים על דינמיקה של שליטה על עצים בידי בני-האדם ועל הדינמיקה ההפוכה של שליטה על בני-האדם באמצעות עצים. הלוחמה המשפטית על עצים בגדה המערבית היא מלחמה על השטח הלאומי באמצעות דוקטרינות משפטיות וטכנולוגיות מדעיות. אלו, גורמות למלחמה להיראות מתורבתת, לגיטימית וטבעית יותר.

מוטי קפלן
מסמך
2009
תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור תמ"א 22 - מסמך מדיניות
תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור תמ"א 22 - מסמך מדיניות
מוטי קפלן

תמ"א 22 שינתה את שימושי הקרקע במערך השטחים הפתוחים בישראל. התכנית מגנה על יערות, חורש טבעי ושטחים פתוחים בעלי פוטנציאל לייעור ולהתחדשות חורש; שטחים שלא זכו להגנה והיו עשויים להיכלל בתחום של פיתוח ובינוי. כחלק מהתכנית מוצג הרעיון של ייעור על פי "רוח המקום", ייעור המתאים לאיכויותיו וסגולותיו של כל אתר, משתלב בערכיו הטבעיים ומחזקם ותורם לייחודו של המקום ולזהותו.

בני פירסט
מאמר
2020
"מלון או מולדת": נאומי ס' יזהר כמבשרי הרטוריקה הסביבתית בישראל
"מלון או מולדת": נאומי ס' יזהר כמבשרי הרטוריקה הסביבתית בישראל
בני פירסט

נאומיו של ס' יזהר הם האתוס המכונן של הרטוריקה הסביבתית בישראל. הם תרמו לקידום שמירת הטבע והסביבה, וגם לאחר שנים רבות, יש בהם רלוונטיות למרחב החברתי והסביבתי של ימנו. למעשה, היה יזהר לקול הקורא לניהול ולאכיפה של משאבי הטבע בישראל, המבקר את הפיתוח המואץ והבלתי מתוכן וגם מתריע על סכנת אובדן הזהות הציונית, הנשענת בין היתר על ערכי הנוף והטבע.

אורלי רכטמן, המוצעה לישראל יפה
מאמר
2017
התבססות משאב היער בישראל - מדיניות, מעשים ותוצאות מראשית הייעור ועד שנת 1960
התבססות משאב היער בישראל - מדיניות, מעשים ותוצאות מראשית הייעור ועד שנת 1960
אורלי רכטמן, המוצעה לישראל יפה

מסוף המאה ה-19 ועד שנת 1960 גופים פרטיים, ציבוריים וממשלתיים, נטלו חלק בייעור הארץ. ניתוח מדיניותם ופועלם של הגופים השונים מצביע על קיומם של ארבעה דפוסי מדיניות: פעולה אד-הוק לפתרון בעיות מקומיות; מדיניות המתמקדת במשאב עצמו ומתבססת על ידע אודותיו ועל שיקולים רלוונטיים הכרוכים בניהולו; מדיניות הרואה במרחב וביער שבו משאב כלכלי; ומדיניות הרותמת את המשאב להגשמת יעדים בתחומים אחרים.

בשביל הארץ- מגזין מנויים רשות הטבע והגנים
כתבה
2012
שומרי היערות
שומרי היערות
בשביל הארץ- מגזין מנויים רשות הטבע והגנים

סכנת השרפות מכתיבה את סדרי העדיפויות בביצוע ממשק דילול חורש ויער בכרמל. תחילה ניתנת עדיפות לשטחי חורש ויער בפאתי יישובים ואתרי נופש. אז, מופנים מאמצים לייצוב ולעיצוב אזורי חיץ לאורך דרכים נגישות לכוחות כיבוי והצלה בעת הצורך. במקביל, מטופלים שטחים מרוחקים מיישובים, בהם פעולות הדילול מגדילות את המורכבות של המערכת האקולוגית בכרמל ומאפשרות את קיומם של מיני צומח וחי מגוונים.

מדינת ישראל
מסמך
1950
חוק להגנת הצומח (נזקי עזים), תש"י-1950
חוק להגנת הצומח (נזקי עזים), תש"י-1950
מדינת ישראל

החוק מגביל את אפשרויות החזקתן וראייתן של עזים שאינן עזי בית, והרועות בדרך כלל בעדרים. בנוסף, החוק קובע שאין אדם רשאי להחזיק עזים ולרעותן, אלא בתחומי הקרקע שבחזקתו ובמספר שיש בו משום בטחון שהזנתן בתחום האמור תהא מספקת. זאת, מתוך התפיסה כי קיומם של עדרי עזים נודדים הוא מכשול גדול על דרכו של מפעל הנטיעות.

מדינת ישראל
מסמך
1995
חוק להגנת חיית הבר
חוק להגנת חיית הבר
מדינת ישראל

החוק להגנת חיית הבר (התשט"ו-1955) קובע תקנות להגנת חיית הבר ואת ההגבלות והאיסורים על ציד חיות בר (כולל מיני עופות בר), על המסחר בהם, על אחזקתם בשביה או העברה של חיות בר ממקום למקום

אגף תכנון וניהול מקרקעין
מסמך
לא ידוע
שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים בשנים 1964-2017
שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים בשנים 1964-2017
אגף תכנון וניהול מקרקעין

הטבלה מסכמת את כל ההכרזות שהיו בשנים 1964-2017 כולל הרחבות לשמורות ולגנים קיימים ותוך הפרדה בין גן לשמורה שהוכרזו בהכרזה אחת כמו בהכרזות של הר הכרמל והר תבור.

מדינת ישראל
מסמך
1998
חוק שמורות הטבע, גנים לאומיים ואתרי הנצחה
חוק שמורות הטבע, גנים לאומיים ואתרי הנצחה
מדינת ישראל

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998 הוא חוק המסדיר את הקמת והפעלתם של אתרים מסוגים אחדים: גן לאומי, שמורת טבע, אתר לאומי ואתר הנצחה.
הכרזה על אתר כנכלל באחת מארבע קטגוריות אלה נעשית על ידי שר הפנים (למעט הכרזה על אתר הנצחה ממלכתי ואתר הנצחה חילי, שנעשית על ידי שר הביטחון).

פארק הכרמל הוא האזור המוגן הגדול ביותר בחלקה הצפוני של ישראל. הפארק גובל בשני כפרים דרוזיים, דאלית אל-כרמל ועוספיא, ובתחומו אלפי דונמים של קרקעות פרטיות דרוזיות אשר הופקעו לאורך השנים, ללא פיצוי או תחליף. ההכרזה על הפארק הביאה למורכבות במערכת היחסים של הדרוזים עם המדינה ואל מול הטבע, בין היתר בשל האופן בו רשות הטבע והגנים ניהלו את השמורה, מראשית ההכרזה ועד השריפה הגדולה ב-2010.
מקרה בוחן
פארק הכרמל, 2021
ארכיון מקרה בוחן
מחבר/ת
סוג
שנה
שם
תצוגה
שושנה אשכנזי, במימון קרן הכרמל
מסמך
2004
ממשק הצומח המעוצה של הכרמל בדגש על ממשק יערות אורן ירושלים
ממשק הצומח המעוצה של הכרמל בדגש על ממשק יערות אורן ירושלים
שושנה אשכנזי, במימון קרן הכרמל

הגופים השונים המטפלים בשטח הכרמל אינם מסכימים באשר לאופי הממשק היישומי הרצוי בו. מסמך זה שואף להגדיר את הבעיות המרכזיות הדורשות הנחיות לממשק לצומח המעוצה בכרמל ולהמליץ על ממשק יישומי המתחשב בערכיות היחסית של שטחים שונים מבחינה אקולוגית. זאת, תוך התעלמות מתפיסות פוליטיות והתמקדות בהיבט האקולוגי.

המועצה הארצית לתכנון ובניה
תשריט
2003
תכנית מתאר מחוזית מחוז חיפה- תמ"מ 6
תכנית מתאר מחוזית מחוז חיפה- תמ"מ 6
המועצה הארצית לתכנון ובניה

תשריט יעודי קרקע של מרחב הכרמל.

מבקר המדינה
מפה
2012
דוח ביקורת על השרפה בכרמל- דצמבר 2010- מחדלים, כשלים ומסקנות: מפת אזור השרפה בכרמל
דוח ביקורת על השרפה בכרמל- דצמבר 2010- מחדלים, כשלים ומסקנות: מפת אזור השרפה בכרמל
מבקר המדינה

מיפוי במסגרת דוח מבקר המדינה המתאר את האיזורים בכרמל בהם התחוללה השריפה הגדולה ב-2010.

ועדת הפנים והגנת הסביבה
מסמך
2007
הצעה לסדר היום בנושא: סיפוח אדמות חקלאיות של דליית אל כרמל ועוספיה לפארק הכרמל
הצעה לסדר היום בנושא: סיפוח אדמות חקלאיות של דליית אל כרמל ועוספיה לפארק הכרמל
ועדת הפנים והגנת הסביבה

דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בנוגע להקפאתה של תכנית הרחבת פארק הכרמל תוך סיפוח אדמות חקלאיות של דליית אל כרמל ועוספיה. הוועדה דרשה לקיים דיאלוג עם התושבים בנושאים מסוימים והצהירה כי על אף שאין לה סמכות חוקית לעצור את ההליכים, יש לה סמכות מוסרית, ציבורית ומעשית לקדם דיון והסכמה שלאחריה ימשכו ההליכים התכנוניים.

נעמה טסלר, דן מלקינסון, לאה ויטנברג ואלון חלוצי
מאמר
2007
פיזורן המרחבי והעתי של שרפות יער וחורש בכרמל 1978-2006: פיתוח ארכיון המבוסס על ממ"ג
פיזורן המרחבי והעתי של שרפות יער וחורש בכרמל 1978-2006: פיתוח ארכיון המבוסס על ממ"ג
נעמה טסלר, דן מלקינסון, לאה ויטנברג ואלון חלוצי

ארכיון המבוסס על מערכות מידע גיאוגרפיות של כלל השרפות שאירעו בין השנים 1978-2006. נמצא כי כמחצית משטח חורש הכרמל הגבוה והכרמל התיכון נשרף לפחות פעם אחת בתקופת המחקר. כמו כן, נמצא כי פיזור השרפות במרחב אינו אקראי, אלא בסמיכות לאזורים שבהם קיימת פעילות אדם מוגברת. ממצא זה תואם את ההנחה, כי כלל אירועי השרפות בארץ הן מעשה ידי אדם.

אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר הכרמל
מסמך
2019
הערכת שרותי המערכת האקולוגית ורווחת האדם בשמורה הביוספרית הר הכרמל
הערכת שרותי המערכת האקולוגית ורווחת האדם בשמורה הביוספרית הר הכרמל
אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר הכרמל

על אף היותו של הכרמל שטח נרחב ופתוח, הוא נתון ללחצים סביבתיים רבים הכוללים בין השאר בנייה, חקלאות, שריפות ופעילויות אנושיות נוספות הפוגעות בערכי הטבע, התרבות והמורשת בכלל ובתפקודן של המערכות האקולוגיות בפרט. המערכות האקולוגיות של הכרמל מספקות מגוון רחב של שירותי אספקה, וויסות ותרבות. שירותים אלה בעלי תועלות משמעותיות בהיבט הבריאותי, החברתי-תרבותי והכלכלי, למתגוררים בסמוך להן ולכלל תושבי ישראל.

מבקר המדינה
מסמך
2012
דוח ביקורת על השרפה בכרמל- דצמבר 2010- מחדלים, כשלים ומסקנות שער שלישי: מניעת שרפות יער וחורש
דוח ביקורת על השרפה בכרמל- דצמבר 2010- מחדלים, כשלים ומסקנות שער שלישי: מניעת שרפות יער וחורש
מבקר המדינה

ממצאי הביקורת בתחום מניעת שרפות. הבדיקה התמקדה באופן ההסדרה הארצית של פעולות המניעה, ובעיקר גיבוש מדיניות ותרגומה להנחיות מקצועיות; בפעולות המניעה שנעשו ושלא נעשו, בפארק הכרמל, ביישובים שבתחומו ושבסביבתו; בטיפול באתרי פסולת בפארק הכרמל ובשוליו העלולים לגרום לשרפה; בפעולות המוטלות על פקיד היערות הפועל במסגרת משרד החקלאות; בפעולות המוטלות על הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים; ובפעולות המניעה של רשויות כבאות.

מנחם תלמי, מעריב
כתבה
1963
הקרב על הכרמל
הקרב על הכרמל
מנחם תלמי, מעריב

מאבקם של החברה להגנת הטבע ושל הציבור הרחב על שימור הר הכרמל, במסגרתו, הסבירו, התריעו והתחננו "על חייו" של אתר הנוף היקר והנדיר הזה, נשא פירות. במשרדים ממשלתיים שונים החלו להבין כי גם למרחבים "סתם" יש ערך. קיימים סיכויים, שייגשו לתכנן מחדש את הר הכרמל, תוך שימת דגש על אספקטים של נוף וטובת הציבור ומניעת "פיתוח הרסני".

מועצה מקומית עוספיא
מסמך
2012
בקשה להקמת וועדת חקירה לשינוי והרחבת שטח השיפוט של המועצה המקומית עוספיא
בקשה להקמת וועדת חקירה לשינוי והרחבת שטח השיפוט של המועצה המקומית עוספיא
מועצה מקומית עוספיא

פניה למנכ״ל משרד הפנים לחקור אפשרויות לשינוי תחום השיפוט של עוספיא על מנת שהישוב יוכל להמשיך להתרחב.

אבירם אדריכלים בשם המועצה המקומית
מסמך
2017
הרחבת גבולות שיפוט עוספיא – ועדה גאוגרפית - עמדת המועצה המקומית 2017/3/5
הרחבת גבולות שיפוט עוספיא – ועדה גאוגרפית - עמדת המועצה המקומית 2017/3/5
אבירם אדריכלים בשם המועצה המקומית

מסמך בקשה להרחבת גבולות השיפוט של עוספיא על מנת שהישוב יוכל להתפתח.

החברה להגנת הטבע
מסמך
2009
דו״ח איומים על שטחים פתוחים
דו״ח איומים על שטחים פתוחים
החברה להגנת הטבע

הדוח מפרט את האיומים על השטחים הפתוחים בישראל כתוצאה מבנייה לא חוקית. בעמוד 23 יש התייחסות לפארק הכרמל - הצרכים האזרחיים של התושבים מוגרים כאיום ממשי לטבע.

לא ידוע
מפה
לא ידוע
מיפוי בעלויות קרקע עוספיא ודאלית אל-כרמל
מיפוי בעלויות קרקע עוספיא ודאלית אל-כרמל
לא ידוע

המיפוי מראה בעלויות קרקע במרחב הגובל עם שמורת הכרמל - ניתן לראות את הקרקעות הפרטיות שהופקעו מתושבי דאלית אל-כרמל ועוספיא לטובת השמורה.

שמואל דקלו, גלובס
כתבה
1997
בעלי קרקעות בפארק הכרמל עתרו לבג"ץ לאפשר לתבוע פיצויים על הכרזת הקרקע כשמורת טבע
בעלי קרקעות בפארק הכרמל עתרו לבג"ץ לאפשר לתבוע פיצויים על הכרזת הקרקע כשמורת טבע
שמואל דקלו, גלובס

בעלי קרקעות בפארק הכרמל עתרו לבג"ץ, בבקשה לאפשר להם להגיש תביעה לפיצויים בשל הכרזת הקרקע כגן לאומי ושמורת טבע. בעתירה טוענים בעלי הקרקעות, כי המינהל מסרב להקצות להם קרקע חלופית עבור אדמותיהם שהוכרזו כפארק, ומסרב לרכוש את הקרקע האמורה.

שירלי ששון-עזר, כלכליסט
כתבה
2010
פינוי, כיבוי, פיצוי
פינוי, כיבוי, פיצוי
שירלי ששון-עזר, כלכליסט

בדיקת "כלכליסט" מגלה כי אדמות של מאות בעלי קרקעות בכרמל הופקעו לצורכי הפארק הלאומי בשנות ה-60 ובעליהן לא זכו לפיצוי. כעת בעלי הקרקעות מבקשים פיצוי - זכויות בנייה

אחיה ראבד, ynet
כתבה
2006
הדרוזים בכרמל יוצאים למאבק בהפקעת אדמות
הדרוזים בכרמל יוצאים למאבק בהפקעת אדמות
אחיה ראבד, ynet

מחאה שלתושבי דליאת אל-כרמל ועוספיא על כוונת המדינה להפקיע כ-4,200 דונם באזור המכונה הר שוקף, הממוקם מערבית ליישוב. הקרקע מיועדת להמשך פיתוח פארק הכרמל, אולם התושבים טוענים כי אלה הן קרקעות פרטיות וכי מדובר בעתודת הקרקע היחידה שנותרה לעיר הכרמל.

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
מאמר
2008
הקרקע בישובים הדרוזיים: עבר, הווה, עתיד
הקרקע בישובים הדרוזיים: עבר, הווה, עתיד
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

הפרסום עוסק במצוקה הקרקעית של הישובים הדרוזיים בישראל בעקבות מדיניות של הפקעות, סיפוח וייעור. הפרסום ממסכם את מצאי הקרקעות והאוכלוסייה של הרשויות המקומיות הדרוזיות ומכיל נתונים מפורטים והמלצות לפעולה.

ראמז עיד
מאמר
2017
היררכיה של חובות: הטבע ככלי לעיצוב יחסם של תושבי הכפרים הדרוזיים בכרמל למדינה
היררכיה של חובות: הטבע ככלי לעיצוב יחסם של תושבי הכפרים הדרוזיים בכרמל למדינה
ראמז עיד


המדיניות הסביבתית ההיררכית שהוכתבה על-ידי ישראל בהרי הכרמל במשך שנים גרמה לזיהוי היער כסמל ציוני מובהק ולניכור פיזי ותרבותי של תושבי הכפרים הדרוזים, שהמרחב שהיה בבעלותם הופקע בהדרגתיות. לאחרונה, פעולות התושבים מאתגרות נרטיבים ישנים ומייצרות ערך חדש ליער, בתקווה לנכסו לעצמם שוב ולהביא לאימוץ מדיניות סביבתית שוויונית יותר. היער הופך למגרש סמלי שבו מעצבים את זהויותיהם ואת מעמדם במדינה.

83 גנים לאומיים ו-263 שמורות טבע
שטחם כ-25% מתוך כל שטחי המדינה
67 גנים ושמורות גובים בכניסה תשלום

78 שטחי אימונים ואש סגורים
מתפרשים על 7.66 מיליון דונם
מהווים כ-35% אחוזים מקרקעות המדינה
מ-1995 היקף שטחי האימונים והאש בישראל גדל פי 4
במקביל שיעור האוכלוסייה גדל פי 4.7
93% מהקרקעות בישראל הן בבעלות המדינה
בהן נכללות גם קרקעות הקרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח
רק כ-7% מהקרקעות בישראל הן פרטיות לחלוטין
כרבע משטחה של מדינת ישראל הן קרקעות בשימוש חקלאי בפועל
אך סך הקרקעות החקלאיות המוכרזות מהווה כמחצית שטח המדינה כולה
149 מתחמי ותמ״ל מוכרזים 88 תכניות מאושרות הכוללות 261,626 יח״ד
52,000 יח״ד לקראת אישור
85,000 יח״ד נוספות על שולחן הועדה
כ-80% מכלל התכניות הללו כבר נמצאות בשלבי ביצוע
מבחינה משפטית מדינת ישראל מצויה במצב ״חירום״ מיום הקמתה. מתוקף כך חלות בה תקנות שעת חירום המעניקות לצה״ל מעמד מיוחד בפני החוק ומאפשרות לו בין השאר להפקיע מרחבים שלמים לצורך שטחי אימונים ואש. בשם הצורך הלאומי מעמדו של צה״ל והאופן בו הוא מנהל את השטחים שברשותו הוא מעל החוק, אפילו במקרים בהם שטחי אש נמצאים במיקומי מפתח אזרחיים או חופפים עם שמורות טבע ומורשת שערכיותם גבוהה.
תקנה 125, מתוך תקנות ההגנה (שעת-חירום), 1945
״מפקד צבאי רשאי להכריז בצו על כל שטח או מקום, כי הם שטח סגור לצרכיהן של התקנות האלה. כל אדם הנכנס לתוך כל שטח או מקום, או יוצא מתוכם, במשך כל תקופה, שבה עומד בתקפו צו כזה ביחס לשטח או למקום ההם, ללא תעודת-היתר בכתב שהוצאה בידי המפקד הצבאי או מטעמו, יאשם בעבירה על התקנות האלה.״
סעיף 23א, מתוך חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998
״בשטח צבאי, האיסורים וההגבלות לפי חוק זה או התקנות והכללים שעל פיו, לא יחולו על צבא-הגנה-לישראל או על שלוחה אחרת של מערכת הבטחון שאישר אותה שר הבטחון.״
שטחי אש ואימונים
ארכיון וידאו
ארכיון כללי
מחבר/ת
סוג
שנה
שם
תצוגה
סרן מיה כץ, סנגורית צבאית, הסנגוריה הצבאית פיקוד דרום וז"י
לא ידוע
1960" – בג"ץ המחצבות" - היתרי הכניסה לשטח אימונים 9
1960" – בג"ץ המחצבות" - היתרי הכניסה לשטח אימונים 9
סרן מיה כץ, סנגורית צבאית, הסנגוריה הצבאית פיקוד דרום וז"י

באביב 1960 הגיעה לפתחו של ביהמ"ש העליון עתירה של תושבי כפר ערבי שאדמותיהם נכללו בגבולות שטח אימונים. הדיון בה אוחד עם עתירתם של בעלי מחצבה שפעלה בשטח האימונים. בעוד שהעתירות עסקו בסוגיה נקודתית של הצהרה עליה התבקשו לחתום מבקשי הכניסה לשטח, הן היוו מקרה מבחן למתח שבין חשיבות הפעילות הבטחונית של צה"ל לבין השמירה על זכויותיהם של אזרחים המושפעים ממנה, ולחשיבות ההסדרה המשפטית של סוגיות אלה.

עמירם אורן
מתעדכן
עמירם אורן
עמירם אורן
עמירם אורן

האתר של ד״ר עמירם אורן, המרכז מידע, נתונים מפות וספרים בנושא צבא ומרחב אזרחי. עמירם אורן, דוקטור לגיאוגרפיה, מחבר הספרים "ארץ בחאקי" (יחד עם רפי רגב) ו"השטחים המגויסים". עורך קבצי מאמרים: "צבא שיש לו מדינה" (יחד עם גבי שפר ואורן ברק), "מרחב הביטחון" (לבד) ו"ביטחון ותכנון" (יחד עם נילי שחורי). כמו כן כותב מאמרים אקדמיים רבים  וגם מאמרים בעיתונות ואותם ניתן למצוא באתר זה.

"עמירם אורן, אקולוגיה וסביבה גליון 1, (עמ' 54-61) "
כתבה
2021
"התשתית והפריסה של צה""ל בנגב - השפעות סביבתיות "
"התשתית והפריסה של צה""ל בנגב - השפעות סביבתיות "
"עמירם אורן, אקולוגיה וסביבה גליון 1, (עמ' 54-61) "

המאמר מציג את התפתחות הנוף הצבאי בזמן ובמרחב מאז הקמת המדינה ועד ימינו, את המאפיינים הנוכחיים של הפריסה והתשתית, את ההיבטים של שמירה על ערכי טבע ונוף, את המהלך הנוכחי להעברת מחנות למטרופולין באר שבע ואת ההשלכות הסביבתיות הנובעות ממנו. במאמר מוצגים ההיבט הגאוגרפי של השטחים שצה"ל משתמש בהם לתשתית פיזית או לשטחי אש בנגב וההשלכות הסביבתיות הנובעות משימוש זה.

בית המשפט העליון
מסמך משפטי
2017
פסק דין 2281 - שטחי אש על קרקע פרטית
פסק דין 2281 - שטחי אש על קרקע פרטית
בית המשפט העליון

ערעור של 205 בעלי זכויות קרקע במערב ראשון לציון על פסק דין משנת 2006 שניתן בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ושבמסגרתו נדחתה תביעתם של המערערים לפיצוי בגין פגיעה במקרקעין. החל משנת 78 חלקים מסוימים בקרקעות של המערערים תפוסים וסגורים ע״י צה״ל, תחילה בעזרת צו תפיסת מקרקעין ולאחר פקיעת תוקפו, ע״י רכישת זכות חזקה ושימוש לתקופה של 20 שנים, בהתאם לפקודת הקרקעות

סרן (במיל) דפנה ברק, מגזין משפט וצבא
מאמר
1991
שטחי אש ושטחי אימונים - ההיבט המשפטי
שטחי אש ושטחי אימונים - ההיבט המשפטי
סרן (במיל) דפנה ברק, מגזין משפט וצבא

מאמר הבוחן את המתח הקיים בין סגירת שטחי אש בישראל, לפעילות אזרחית

הכנסת, מרכז המחקר והמידע
מסמך
2017
הגנת הסביבה בצה״ל
הגנת הסביבה בצה״ל
הכנסת, מרכז המחקר והמידע

מסמך הסוקר סוגיות סביבתיות הקשורות לפעילות צה"ל. במסמך הסברים על הסדרת תחום הגנת הסביבה בצה"ל, חלוקת הסמכות והאחריות בתחום ובקרה ואכיפה של דיני הגנת הסביבה בצה"ל. בנוסף מוצגים נתונים שנתנו ע״י צה"ל והמשרד להגנת הסביבה בנושא מצב תחום הגנת הסביבה בצה"ל ומפורט הטיפול של צה"ל בשלושה מפגעים סביבתיים מרכזיים: מחנות שאינם מחוברים למערכת הביוב, מפגעי אסבסט בבסיסי צה"ל ובמתקניו, וזיהום קרקעות מפעילות צבאית.

סרן מיה כץ, סנגורית צבאית, הסנגוריה הצבאית פיקוד דרום וז"י
מאמר
לא ידוע
1960" – בג"ץ המחצבות" - היתרי הכניסה לשטח אימונים 9
1960" – בג"ץ המחצבות" - היתרי הכניסה לשטח אימונים 9
סרן מיה כץ, סנגורית צבאית, הסנגוריה הצבאית פיקוד דרום וז"י

באביב 1960 הגיעה לפתחו של ביהמ"ש העליון עתירה של תושבי כפר ערבי שאדמותיהם נכללו בגבולות שטח אימונים. הדיון בה אוחד עם עתירתם של בעלי מחצבה שפעלה בשטח האימונים. בעוד שהעתירות עסקו בסוגיה נקודתית של הצהרה עליה התבקשו לחתום מבקשי הכניסה לשטח, הן היוו מקרה מבחן למתח שבין חשיבות הפעילות הבטחונית של צה"ל לבין השמירה על זכויותיהם של אזרחים המושפעים ממנה, ולחשיבות ההסדרה המשפטית של סוגיות אלה.

מבקר מדינת ישראל
מסמך
2021
דו״ח מבקר המדינה: שטחי האימונים של צה״ל ביבשה
דו״ח מבקר המדינה: שטחי האימונים של צה״ל ביבשה
מבקר מדינת ישראל

לצורך שמירת המוכנות והכשירות למלחמה או לפעילות מבצעית צה"ל סוגר שטחים ומשתמש בהם לאימון כוחותיו. שטחי האימונים הם שטחים סגורים הפרושים על פני כשליש מקרקעות המדינה. גריעת שטחי אימונים מידי צה"ל והעברתם לשימוש אזרחי מחייבת סריקה של השטח ופינויו מנפלים - על ידי צה"ל או על ידי הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון (הרלפ"ם). נוכח מצוקת הקרקעות במדינה, קיים מתח מובנה בין הצרכים הלאומיים השונים, ובהם גם הצרכים הביטחוניים.

מבקר מדינת ישראל
מסמך
2011
דו״ח מבקר המדינה: שימוש צה״ל בקרקעות המדינה
דו״ח מבקר המדינה: שימוש צה״ל בקרקעות המדינה
מבקר מדינת ישראל

במסגרת פעילותו בעתות שגרה ובעתות חירום צה"ל משתמש בקרקעות שמקצה לו המדינה לצורך הקמה והפעלה של מתקנים ביטחוניים ולצורך אימון כוחותיו. בשנת 2010 בדק משרד מבקר המדינה את ניהול הקרקעות בצה"ל ואת הבקרה שעושים גורמים אזרחיים על השימוש שהוא עושה בקרקעות שהוקצו לו. נושאי הביקורת העיקריים שנבדקו: היבטים בפריסת מחנות הקבע של צה"ל, ובעיקר - תהליך פינוי מחנותיו ממרכזים צפופי אוכלוסין; טיפול צה"ל במחנות נטושים ; ניהול וניצול של שטחי אש; ופיקוח ובקרה של גורמים אזרחיים על ניהול הקרקעות בצה"ל. 

איל ויצמן
ספר
2015
סף המדבר: קו העימות
סף המדבר: קו העימות
איל ויצמן

בספר סף המדבר, קו העימות בוחן איל ויצמן את עקירת הבדואים מהנגב הצפוני מנקודת מבט ייחודית. בניגוד לגבולות אחרים שמקיפים את ישראל/פלסטין ומשסעים אותה, סף המדבר אינו מסומן בחומות וגדרות, אלא מתקדם ונסוג בתגובה לשינויי אקלים, ולמדיניות עיבוד קרקעות, עיור וייעור, נישול ויישוב הנובעת מהם. בעוד שמקובל לראות בשינויי האקלים תוצר לוואי של הפיתוח המודרני, ויצמן טוען שאידיאולוגיית “הפרחת השממה“ היתה מאז ומתמיד מטרה מוצהרת, שחרצה את גורל הבדואים שחיו לאורך סף המדבר עשרות ואף מאות שנים.

עמירם אורן ורפי רגב
ספר
2008
ארץ בחאקי : קרקע וביטחון בישראל
ארץ בחאקי : קרקע וביטחון בישראל
עמירם אורן ורפי רגב

ברחבי המדינה, בלבה ובשוליה, בערים הגדולות והקטנות, באזורים המיושבים ובשטחים הפתוחים מצויים תשתיות ושטחים ביטחוניים המשתרעים על כמחצית משטחה. מדובר בתופעה גאוגרפית-מרחבית חסרת תקדים בהיקפה המוצגת בספר על היבטיה השונים ובהם הניגוד והדו-קיום בין השימוש בקרקע לצרכים ביטחוניים ולצרכים אזרחיים.

יעל דראל, ynet
כתבה
2009
מי שולט על השטחים הפתוחים והחופים? צה"ל
מי שולט על השטחים הפתוחים והחופים? צה"ל
יעל דראל, ynet

כשליש משטח ישראל וכ-16 אחוז מרצועות החוף שלה נתונים בשליטת מערכת הביטחון. בשטחים הללו אמנם לא בונים וסוללים, אך לציבור אין גישה או יכולת השפעה עליהם. החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה דרשו להתנות העברת תקציב לצה"ל באימוץ מדיניות סביבתית יותר. הפעם, בשונה מבעבר, התקציב לא אושר פה אחד.

מדינת ישראל
מסמך משפטי
2011
חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א 2011
חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א 2011
מדינת ישראל

החוק נחקק בעקבות החלטת הממשלה כי ישנם שדות מוקשים אשר אינם חיוניים לביטחון המדינה והשארתם מסכנת את אזרחי המדינה שלא לצורך. מטרתו של חוק זה ליצור תשתית נורמטיבית לפינוי שדות מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה ולהכריז עליהם נקיים ממוקשים ברמת בטיחות מרבית לאזרחים, בהתחשב במחויבויותיה הבין–לאומיות של מדינת ישראל והכל בפרק זמן קצר ככל הניתן. בעקבות החוק הוקמה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים (רלפ״ם).

כנסת ישראל
מסמך משפטי
2018
הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון הוראת שעה), התשע"ט 2018
הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון הוראת שעה), התשע"ט 2018
כנסת ישראל

הצעת החוק לפינוי שדות מוקשים אשר אינם חיוניים לביטחון המדינה וקיומם מסכן את אזרחי המדינה שלא לצורך. מטרתו של חוק זה ליצור תשתית נורמטיבית לפינוי שדות מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה ולהכריז עליהם נקיים ממוקשים ברמת בטיחות מרבית לאזרחים, בהתחשב במחויבויותיה הבין–לאומיות של מדינת ישראל והכל בפרק זמן קצר ככל הניתן. בעקבות החוק הוקמה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים (רלפ״ם).

מדינת ישראל
מסמך משפטי
1998
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998
מדינת ישראל

סעיף 23, סעיפ שטחים בעלי חשיבות בטחונית,  קובע כי ״בשטח צבאי, האיסורים וההגבלות לפי חוק זה או התקנות והכללים שעל פיו, לא יחולו על צה״ל או על שלוחה אחרת של מערכת הבטחון שאישר אותה שר הבטחון.״

צה״ל והרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
מסמך
2020
נוהל שיתוף הפעולה בין צבא הגנה לישראל לבין רשות הטבע והגנים, התש"ף - 2020
נוהל שיתוף הפעולה בין צבא הגנה לישראל לבין רשות הטבע והגנים, התש"ף - 2020
צה״ל והרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

אמנת שיתוף פעולה בין צה"ל לבין רשות הטבע והגנים, המסדירה את התנהלות יחידות צה"ל לצד הטבע והחי. האמנה מסדירה את שיתוף הפעולה בתחומים בהם שמירת הטבע ושמירת הביטחון עולים בקנה אחד. האמנה כוללת הסדרת כללי התנהגות ותיאום מקדים בשטחים המשותפים לצה"ל ולרשות הטבע והגנים והקמת מנגנונים לתכנון משותף, בקרה ואכיפה של שני הגופים.

ראש אגף התכנון האלוף גיורא איילנד ומנכ"ל רשות הטבע והגנים אהרן ורדי
מסמך
2002
מסמך איילנד - נוהל שיתוף פעולה בין צה״ל לבין הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
מסמך איילנד - נוהל שיתוף פעולה בין צה״ל לבין הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
ראש אגף התכנון האלוף גיורא איילנד ומנכ"ל רשות הטבע והגנים אהרן ורדי

במסמך סווגו שימושי הקרקע בצורה הבאה: שטחי אימונים שאינם משותפים ושאין בהם שמורת טבע והגבלה על הפעילות במקום; שטחי אימונים משותפים, שמלוא שטחם או חלק ממנו מצויים בשמורת טבע או בגן לאומי, ולפיכך מתחייב שיתוף פעולה ותיאום עם הרשות; שטחים מוכרזים או מאושרים כשמורות טבע או גנים לאומיים, שאינם מיועדים לשימוש צבאי, והשימוש של צה"ל בהם מחייב תיאום עם הרשות ובכפוף להוראותיה.

לא ידוע
מסמך משפטי
1953
"חוק רכישת מקרקעים אישור פעולות ופיצויים , תשי״ג– 1953"
"חוק רכישת מקרקעים אישור פעולות ופיצויים , תשי״ג– 1953"
לא ידוע

חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים) התשי"ג-1953 (בקיצור: חר"ם) הוא חוק שהתיר למשך שנה ורטרואקטיבית הפקעת קרקעות בידי הממשלה, בעיקר של ערבים, שלאחר מלחמת העצמאות הוקצו ברובם לבסיסי צבא או ליישובים יהודיים. במסגרת החוק הופקעו רוב שטחי הנגב, שברבות הימים נסגרו לשטחי אש ואימונים.

מדינת ישראל
מסמך
1945
תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945
תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945
מדינת ישראל

תקנות ההגנה (שעת חירום) הן חקיקה ראשית מנדטורית, שעם הקמתה של מדינת ישראל הפכה לחלק מהמשפט הישראלי. למרות סלידה של המערכת המשפטית מתקנות אלה, הוחלט שלא לבטלן ורובן תקפות עד היום. במסגרת התקנות, סעיפים  125, סעיף שטחים סגורים ו-126,  סעיף פיקוח על כבישים, מאפשרים למפקד צבאי להכריז על כל שטח במדינה, למשך כל תקופה, כשטח סגור בעזרת צו. כל אדם שיכנס לשטח כזה ללא היתר, יואשם בעבירה.

ראש אגף התכנון בצה״ל, האלוף עמרם מצנע
מסמך
1992
מסמך מצנע
מסמך מצנע
ראש אגף התכנון בצה״ל, האלוף עמרם מצנע

מסמך מצנע

רמת הנגב היא המועצה האזורית הגדולה ביותר בישראל מבחינת שטח, אך כ-75% משטחה הם שטחי אש וכ-48% הם שמורות טבע. חלק משטחי האש נמצאים בתחומים של שמורות טבע. לא כל שטחי האש פעילים וישנם חסמים בירוקטיים ופוליטיים לפינויים והשמשתם מחדש לאזרחים. בפועל רק כ-2% מכלל שטחי המועצה זמינים לשימוש אזרחי. ישובי המועצה אינם מוצאים פיסת קרקע אליה יוכלו להתרחב. 
מקרה בוחן
רמת הנגב, 2021
ארכיון מקרה בוחן
מחבר/ת
סוג
שנה
שם
תצוגה
יהושוע בריינר, הארץ
כתבה
2021
מתקן חולות, ששימש לכליאת מבקשי מקלט, צפוי להפוך למרכז עסקים ותרבות
מתקן חולות, ששימש לכליאת מבקשי מקלט, צפוי להפוך למרכז עסקים ותרבות
יהושוע בריינר, הארץ

מתקן חולות, ששימש את המדינה לכליאתם של מבקשי מקלט, יועבר מהמשרד לביטחון הפנים ושירות בתי הסוהר (שב"ס) אל המועצה האזורית רמת הנגב ועתיד להפוך למרכז עסקים ותרבות.

ערן דורון, ראש מועצת רמת הנגב
כתבה
2021
הפקידים שוב גוררים רגליים, ומונעים את הגשמת חזון יישוב הנגב
הפקידים שוב גוררים רגליים, ומונעים את הגשמת חזון יישוב הנגב
ערן דורון, ראש מועצת רמת הנגב

מתוך הכתבה: ״לשכות התכנון מעולם לא ניסו להתמודד עם צה"ל ודרישותיו, שמתקבלות באופן אוטומטי על ידי שימוש בסעיף 16 לחוק התכנון והבנייה, או על ידי גיבוי מלא של הגופים הירוקים להכרזת שמורות טבע. זה נעשה תוך התעלמות מקוממת בצורך של תושבי הנגב הרחוק בפיתוח מידתי מבוסס על עקרונות הציונות הסביבתית: להמשיך את מפעל ההתיישבות בנגב תוך שמירה על משאבי הסביבה לדורות הבאים.״

סמי פרץ, דה מרקר
כתבה
2019
צה"ל רוצה רכבת ישירה לבסיס במיליארדים - ותוקע את פיתוח הנגב
צה"ל רוצה רכבת ישירה לבסיס במיליארדים - ותוקע את פיתוח הנגב
סמי פרץ, דה מרקר

מאבק בין צה״ל למדינה בסוגיית התחבורה לבסיסי צה״ל בנגב ובסוגיית הקמת שדה תעופה בינ״ל חדש בנגב, לו הצבא מתנגד משיקולי ביטחון

סמי פרץ, דה מרקר
2019
המכרז להקמת בסיסי צה"ל בדרום נסגר - איך יוסעו לשם 12 אלף חיילים ביום?
המכרז להקמת בסיסי צה"ל בדרום נסגר - איך יוסעו לשם 12 אלף חיילים ביום?
סמי פרץ, דה מרקר

תוכנית העברת בסיסי צה״ל לנגב עומדת בפני דילמה תחבורתית - האם להשקיע בתחבורה ציבורית יעיליה ומהירה למרכז, וכך לשמור על כח אדם מלעבור למגזר הפרטי או שמא להשקיע בפיתוח מגורים  בדרום לאנשי הקבע על מנת לחזק את הדרום ולהסתכן בלאבד כח אדם?

עדי כהן, דה-מרקר
כתבה
2020
"קראו לנו ה'קיסריה של הנגב'. להיות בעל וילה זה פשע?"
"קראו לנו ה'קיסריה של הנגב'. להיות בעל וילה זה פשע?"
עדי כהן, דה-מרקר

בשליטת המועצה האזורית רמת נגב כ-4.2 מיליון דונם, כרבע משטח המדינה, אך הקרקע הזמינה לה להתיישבות ופיתוח מסתכמת ב–1.8% מסך קרקעותיה. המועצה דורשת את פינוי הצבא בכ-30 אלף דונם, שטח השווה לשש פעמים שטחה של תל אביב וכולל 2,000 דונם של שטחי אש בלתי־מנוצלים בפתחת ניצנה. מעברם למועצה כבר אושר אך המחלוקת לגבי נשיאת עלויות פינוי השטחים עדין לא נפתרה.

יניר יגנה, וואלה חדשות
כתבה
2019
98% משטחי המועצה מוגדרים שטח אש - ואי אפשר לקבל תושבים חדשים
98% משטחי המועצה מוגדרים שטח אש - ואי אפשר לקבל תושבים חדשים
יניר יגנה, וואלה חדשות
לא ידוע
מפה
לא ידוע
מפת המועצה האזורית רמת הנגב, חלוקה לשטחי אש ושמורות טבע וגנים לאומיים
מפת המועצה האזורית רמת הנגב, חלוקה לשטחי אש ושמורות טבע וגנים לאומיים
לא ידוע

במפה ניתן לראות בבירור את חלוקת הקרקעות של המועצה, המתפרסת על 4,098,723 דונם. רוב קרקעות המועצה, 3,029,036 דונם, מוגדר כשטחי אש בלתי ניתנם לשימוש אזרחי.

לא ידוע
תשריט
לא ידוע
תכנית מתאר רמת הנגב קנ״מ 1:50,000
תכנית מתאר רמת הנגב קנ״מ 1:50,000
לא ידוע

תכנית מתאר רמת הנגב קנ״מ 1:50,000

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר-מועצה אזורית רמת הנגב/הסוכנות היהודית לא״י חבל הנגב, מדור תכנון ופיתוח, האגף לתכנון איזורי כולל
תשריט
1991
תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - תשריט קנ״מ 1:50,000
תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - תשריט קנ״מ 1:50,000
הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר-מועצה אזורית רמת הנגב/הסוכנות היהודית לא״י חבל הנגב, מדור תכנון ופיתוח, האגף לתכנון איזורי כולל

תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - תשריט קנ״מ 1:50,000

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר-מועצה אזורית רמת הנגב/הסוכנות היהודית לא״י חבל הנגב, מדור תכנון ופיתוח, האגף לתכנון איזורי כולל
תשריט
1991
תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - הוראות התוכנית
תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - הוראות התוכנית
הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר-מועצה אזורית רמת הנגב/הסוכנות היהודית לא״י חבל הנגב, מדור תכנון ופיתוח, האגף לתכנון איזורי כולל

תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - הוראות התוכנית

לרמן בן ששון אדריכלים/מועצה אזורית רמת הנגב
מסמך
2019
תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב-לימוד המצב הקיים-טיוטא
תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב-לימוד המצב הקיים-טיוטא
לרמן בן ששון אדריכלים/מועצה אזורית רמת הנגב

תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב-לימוד המצב הקיים-טיוטא

מועצת רמת הנגב
מסמך
2019
מצגת-תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב, ממשקים עם מערכת הביטחון - טיוטא לדיון
מצגת-תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב, ממשקים עם מערכת הביטחון - טיוטא לדיון
מועצת רמת הנגב

מצגת-תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב, ממשקים עם מערכת הביטחון - טיוטא לדיון

מועצת רמת הנגב
מפה
2019
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-ניצנה
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-ניצנה
מועצת רמת הנגב

תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-ניצנה

מועצת רמת הנגב
מפה
2019
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-משאבים
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-משאבים
מועצת רמת הנגב

תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-משאבים

מועצת רמת הנגב
מפה
2019
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-שדה בוקר
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-שדה בוקר
מועצת רמת הנגב

תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-שדה בוקר

מועצת רמת הנגב
מסמך
2019
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון
מועצת רמת הנגב

תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון

מועצת רמת הנגב
מסמך
2019
תכנית חומש 2018-2023 רמת הנגב
תכנית חומש 2018-2023 רמת הנגב
מועצת רמת הנגב

תכנית לחמש שנים למועצת רמת הנגב המציבה את חזון המועצה ואת היעדים המרכזיים לשנים אלו כפי שנוסחו על ידי חברי המליאה, המזכירים וצוות המועצה על מנת לגזור את תכנית העבודה, תקציב המועצה ותעדוף האתגרים והמשימות העומדים בפניה.

ערן דורון, ראש מועצת רמת הנגב
מסמך
לא ידוע
בקשה לכינוס ועדת חוץ ובטחון-גריעת שטחי אש
בקשה לכינוס ועדת חוץ ובטחון-גריעת שטחי אש
ערן דורון, ראש מועצת רמת הנגב

מכתב מראש המועצה האזורית רמת הנגב לראש הממשלה ושר הבטחון, בבקשה להורות לרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון, ליישם את חוק פינוי שדות מוקשים (2019), ולבצע עבודות פינוי מוקשים משטח שהוקצע למועצה לטובת פעילות חקלאית, באזור שבטה. עד 2019, עלויות הפינוי והניקיון של שטחי אש חלו על המועצה, וכך ביטלו הלכה למעשה את האפשרות ליישם את ההסבה. החוק מהווה תקווה גדולה עבור המועצה ש98% משטחה הם שטחי אש בהם לא ניתן לעשות שימוש אזרחי.

סרן מיה כץ, סנגורית צבאית, הסנגוריה הצבאית פיקוד דרום וז"י
לא ידוע
1960" – בג"ץ המחצבות" - היתרי הכניסה לשטח אימונים 9
1960" – בג"ץ המחצבות" - היתרי הכניסה לשטח אימונים 9
סרן מיה כץ, סנגורית צבאית, הסנגוריה הצבאית פיקוד דרום וז"י

באביב 1960 הגיעה לפתחו של ביהמ"ש העליון עתירה של תושבי כפר ערבי שאדמותיהם נכללו בגבולות שטח אימונים. הדיון בה אוחד עם עתירתם של בעלי מחצבה שפעלה בשטח האימונים. בעוד שהעתירות עסקו בסוגיה נקודתית של הצהרה עליה התבקשו לחתום מבקשי הכניסה לשטח, הן היוו מקרה מבחן למתח שבין חשיבות הפעילות הבטחונית של צה"ל לבין השמירה על זכויותיהם של אזרחים המושפעים ממנה, ולחשיבות ההסדרה המשפטית של סוגיות אלה.

עמירם אורן
מתעדכן
עמירם אורן
עמירם אורן
עמירם אורן

האתר של ד״ר עמירם אורן, המרכז מידע, נתונים מפות וספרים בנושא צבא ומרחב אזרחי. עמירם אורן, דוקטור לגיאוגרפיה, מחבר הספרים "ארץ בחאקי" (יחד עם רפי רגב) ו"השטחים המגויסים". עורך קבצי מאמרים: "צבא שיש לו מדינה" (יחד עם גבי שפר ואורן ברק), "מרחב הביטחון" (לבד) ו"ביטחון ותכנון" (יחד עם נילי שחורי). כמו כן כותב מאמרים אקדמיים רבים  וגם מאמרים בעיתונות ואותם ניתן למצוא באתר זה.

"עמירם אורן, אקולוגיה וסביבה גליון 1, (עמ' 54-61) "
כתבה
2021
"התשתית והפריסה של צה""ל בנגב - השפעות סביבתיות "
"התשתית והפריסה של צה""ל בנגב - השפעות סביבתיות "
"עמירם אורן, אקולוגיה וסביבה גליון 1, (עמ' 54-61) "

המאמר מציג את התפתחות הנוף הצבאי בזמן ובמרחב מאז הקמת המדינה ועד ימינו, את המאפיינים הנוכחיים של הפריסה והתשתית, את ההיבטים של שמירה על ערכי טבע ונוף, את המהלך הנוכחי להעברת מחנות למטרופולין באר שבע ואת ההשלכות הסביבתיות הנובעות ממנו. במאמר מוצגים ההיבט הגאוגרפי של השטחים שצה"ל משתמש בהם לתשתית פיזית או לשטחי אש בנגב וההשלכות הסביבתיות הנובעות משימוש זה.

בית המשפט העליון
מסמך משפטי
2017
פסק דין 2281 - שטחי אש על קרקע פרטית
פסק דין 2281 - שטחי אש על קרקע פרטית
בית המשפט העליון

ערעור של 205 בעלי זכויות קרקע במערב ראשון לציון על פסק דין משנת 2006 שניתן בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ושבמסגרתו נדחתה תביעתם של המערערים לפיצוי בגין פגיעה במקרקעין. החל משנת 78 חלקים מסוימים בקרקעות של המערערים תפוסים וסגורים ע״י צה״ל, תחילה בעזרת צו תפיסת מקרקעין ולאחר פקיעת תוקפו, ע״י רכישת זכות חזקה ושימוש לתקופה של 20 שנים, בהתאם לפקודת הקרקעות

סרן (במיל) דפנה ברק, מגזין משפט וצבא
מאמר
1991
שטחי אש ושטחי אימונים - ההיבט המשפטי
שטחי אש ושטחי אימונים - ההיבט המשפטי
סרן (במיל) דפנה ברק, מגזין משפט וצבא

מאמר הבוחן את המתח הקיים בין סגירת שטחי אש בישראל, לפעילות אזרחית

הכנסת, מרכז המחקר והמידע
מסמך
2017
הגנת הסביבה בצה״ל
הגנת הסביבה בצה״ל
הכנסת, מרכז המחקר והמידע

מסמך הסוקר סוגיות סביבתיות הקשורות לפעילות צה"ל. במסמך הסברים על הסדרת תחום הגנת הסביבה בצה"ל, חלוקת הסמכות והאחריות בתחום ובקרה ואכיפה של דיני הגנת הסביבה בצה"ל. בנוסף מוצגים נתונים שנתנו ע״י צה"ל והמשרד להגנת הסביבה בנושא מצב תחום הגנת הסביבה בצה"ל ומפורט הטיפול של צה"ל בשלושה מפגעים סביבתיים מרכזיים: מחנות שאינם מחוברים למערכת הביוב, מפגעי אסבסט בבסיסי צה"ל ובמתקניו, וזיהום קרקעות מפעילות צבאית.

סרן מיה כץ, סנגורית צבאית, הסנגוריה הצבאית פיקוד דרום וז"י
מאמר
לא ידוע
1960" – בג"ץ המחצבות" - היתרי הכניסה לשטח אימונים 9
1960" – בג"ץ המחצבות" - היתרי הכניסה לשטח אימונים 9
סרן מיה כץ, סנגורית צבאית, הסנגוריה הצבאית פיקוד דרום וז"י

באביב 1960 הגיעה לפתחו של ביהמ"ש העליון עתירה של תושבי כפר ערבי שאדמותיהם נכללו בגבולות שטח אימונים. הדיון בה אוחד עם עתירתם של בעלי מחצבה שפעלה בשטח האימונים. בעוד שהעתירות עסקו בסוגיה נקודתית של הצהרה עליה התבקשו לחתום מבקשי הכניסה לשטח, הן היוו מקרה מבחן למתח שבין חשיבות הפעילות הבטחונית של צה"ל לבין השמירה על זכויותיהם של אזרחים המושפעים ממנה, ולחשיבות ההסדרה המשפטית של סוגיות אלה.

מבקר מדינת ישראל
מסמך
2021
דו״ח מבקר המדינה: שטחי האימונים של צה״ל ביבשה
דו״ח מבקר המדינה: שטחי האימונים של צה״ל ביבשה
מבקר מדינת ישראל

לצורך שמירת המוכנות והכשירות למלחמה או לפעילות מבצעית צה"ל סוגר שטחים ומשתמש בהם לאימון כוחותיו. שטחי האימונים הם שטחים סגורים הפרושים על פני כשליש מקרקעות המדינה. גריעת שטחי אימונים מידי צה"ל והעברתם לשימוש אזרחי מחייבת סריקה של השטח ופינויו מנפלים - על ידי צה"ל או על ידי הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון (הרלפ"ם). נוכח מצוקת הקרקעות במדינה, קיים מתח מובנה בין הצרכים הלאומיים השונים, ובהם גם הצרכים הביטחוניים.

מבקר מדינת ישראל
מסמך
2011
דו״ח מבקר המדינה: שימוש צה״ל בקרקעות המדינה
דו״ח מבקר המדינה: שימוש צה״ל בקרקעות המדינה
מבקר מדינת ישראל

במסגרת פעילותו בעתות שגרה ובעתות חירום צה"ל משתמש בקרקעות שמקצה לו המדינה לצורך הקמה והפעלה של מתקנים ביטחוניים ולצורך אימון כוחותיו. בשנת 2010 בדק משרד מבקר המדינה את ניהול הקרקעות בצה"ל ואת הבקרה שעושים גורמים אזרחיים על השימוש שהוא עושה בקרקעות שהוקצו לו. נושאי הביקורת העיקריים שנבדקו: היבטים בפריסת מחנות הקבע של צה"ל, ובעיקר - תהליך פינוי מחנותיו ממרכזים צפופי אוכלוסין; טיפול צה"ל במחנות נטושים ; ניהול וניצול של שטחי אש; ופיקוח ובקרה של גורמים אזרחיים על ניהול הקרקעות בצה"ל. 

איל ויצמן
ספר
2015
סף המדבר: קו העימות
סף המדבר: קו העימות
איל ויצמן

בספר סף המדבר, קו העימות בוחן איל ויצמן את עקירת הבדואים מהנגב הצפוני מנקודת מבט ייחודית. בניגוד לגבולות אחרים שמקיפים את ישראל/פלסטין ומשסעים אותה, סף המדבר אינו מסומן בחומות וגדרות, אלא מתקדם ונסוג בתגובה לשינויי אקלים, ולמדיניות עיבוד קרקעות, עיור וייעור, נישול ויישוב הנובעת מהם. בעוד שמקובל לראות בשינויי האקלים תוצר לוואי של הפיתוח המודרני, ויצמן טוען שאידיאולוגיית “הפרחת השממה“ היתה מאז ומתמיד מטרה מוצהרת, שחרצה את גורל הבדואים שחיו לאורך סף המדבר עשרות ואף מאות שנים.

עמירם אורן ורפי רגב
ספר
2008
ארץ בחאקי : קרקע וביטחון בישראל
ארץ בחאקי : קרקע וביטחון בישראל
עמירם אורן ורפי רגב

ברחבי המדינה, בלבה ובשוליה, בערים הגדולות והקטנות, באזורים המיושבים ובשטחים הפתוחים מצויים תשתיות ושטחים ביטחוניים המשתרעים על כמחצית משטחה. מדובר בתופעה גאוגרפית-מרחבית חסרת תקדים בהיקפה המוצגת בספר על היבטיה השונים ובהם הניגוד והדו-קיום בין השימוש בקרקע לצרכים ביטחוניים ולצרכים אזרחיים.

יעל דראל, ynet
כתבה
2009
מי שולט על השטחים הפתוחים והחופים? צה"ל
מי שולט על השטחים הפתוחים והחופים? צה"ל
יעל דראל, ynet

כשליש משטח ישראל וכ-16 אחוז מרצועות החוף שלה נתונים בשליטת מערכת הביטחון. בשטחים הללו אמנם לא בונים וסוללים, אך לציבור אין גישה או יכולת השפעה עליהם. החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה דרשו להתנות העברת תקציב לצה"ל באימוץ מדיניות סביבתית יותר. הפעם, בשונה מבעבר, התקציב לא אושר פה אחד.

מדינת ישראל
מסמך משפטי
2011
חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א 2011
חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א 2011
מדינת ישראל

החוק נחקק בעקבות החלטת הממשלה כי ישנם שדות מוקשים אשר אינם חיוניים לביטחון המדינה והשארתם מסכנת את אזרחי המדינה שלא לצורך. מטרתו של חוק זה ליצור תשתית נורמטיבית לפינוי שדות מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה ולהכריז עליהם נקיים ממוקשים ברמת בטיחות מרבית לאזרחים, בהתחשב במחויבויותיה הבין–לאומיות של מדינת ישראל והכל בפרק זמן קצר ככל הניתן. בעקבות החוק הוקמה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים (רלפ״ם).

כנסת ישראל
מסמך משפטי
2018
הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון הוראת שעה), התשע"ט 2018
הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון הוראת שעה), התשע"ט 2018
כנסת ישראל

הצעת החוק לפינוי שדות מוקשים אשר אינם חיוניים לביטחון המדינה וקיומם מסכן את אזרחי המדינה שלא לצורך. מטרתו של חוק זה ליצור תשתית נורמטיבית לפינוי שדות מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה ולהכריז עליהם נקיים ממוקשים ברמת בטיחות מרבית לאזרחים, בהתחשב במחויבויותיה הבין–לאומיות של מדינת ישראל והכל בפרק זמן קצר ככל הניתן. בעקבות החוק הוקמה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים (רלפ״ם).

מדינת ישראל
מסמך משפטי
1998
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998
מדינת ישראל

סעיף 23, סעיפ שטחים בעלי חשיבות בטחונית,  קובע כי ״בשטח צבאי, האיסורים וההגבלות לפי חוק זה או התקנות והכללים שעל פיו, לא יחולו על צה״ל או על שלוחה אחרת של מערכת הבטחון שאישר אותה שר הבטחון.״

צה״ל והרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
מסמך
2020
נוהל שיתוף הפעולה בין צבא הגנה לישראל לבין רשות הטבע והגנים, התש"ף - 2020
נוהל שיתוף הפעולה בין צבא הגנה לישראל לבין רשות הטבע והגנים, התש"ף - 2020
צה״ל והרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

אמנת שיתוף פעולה בין צה"ל לבין רשות הטבע והגנים, המסדירה את התנהלות יחידות צה"ל לצד הטבע והחי. האמנה מסדירה את שיתוף הפעולה בתחומים בהם שמירת הטבע ושמירת הביטחון עולים בקנה אחד. האמנה כוללת הסדרת כללי התנהגות ותיאום מקדים בשטחים המשותפים לצה"ל ולרשות הטבע והגנים והקמת מנגנונים לתכנון משותף, בקרה ואכיפה של שני הגופים.

ראש אגף התכנון האלוף גיורא איילנד ומנכ"ל רשות הטבע והגנים אהרן ורדי
מסמך
2002
מסמך איילנד - נוהל שיתוף פעולה בין צה״ל לבין הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
מסמך איילנד - נוהל שיתוף פעולה בין צה״ל לבין הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
ראש אגף התכנון האלוף גיורא איילנד ומנכ"ל רשות הטבע והגנים אהרן ורדי

במסמך סווגו שימושי הקרקע בצורה הבאה: שטחי אימונים שאינם משותפים ושאין בהם שמורת טבע והגבלה על הפעילות במקום; שטחי אימונים משותפים, שמלוא שטחם או חלק ממנו מצויים בשמורת טבע או בגן לאומי, ולפיכך מתחייב שיתוף פעולה ותיאום עם הרשות; שטחים מוכרזים או מאושרים כשמורות טבע או גנים לאומיים, שאינם מיועדים לשימוש צבאי, והשימוש של צה"ל בהם מחייב תיאום עם הרשות ובכפוף להוראותיה.

לא ידוע
מסמך משפטי
1953
"חוק רכישת מקרקעים אישור פעולות ופיצויים , תשי״ג– 1953"
"חוק רכישת מקרקעים אישור פעולות ופיצויים , תשי״ג– 1953"
לא ידוע

חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים) התשי"ג-1953 (בקיצור: חר"ם) הוא חוק שהתיר למשך שנה ורטרואקטיבית הפקעת קרקעות בידי הממשלה, בעיקר של ערבים, שלאחר מלחמת העצמאות הוקצו ברובם לבסיסי צבא או ליישובים יהודיים. במסגרת החוק הופקעו רוב שטחי הנגב, שברבות הימים נסגרו לשטחי אש ואימונים.

מדינת ישראל
מסמך
1945
תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945
תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945
מדינת ישראל

תקנות ההגנה (שעת חירום) הן חקיקה ראשית מנדטורית, שעם הקמתה של מדינת ישראל הפכה לחלק מהמשפט הישראלי. למרות סלידה של המערכת המשפטית מתקנות אלה, הוחלט שלא לבטלן ורובן תקפות עד היום. במסגרת התקנות, סעיפים  125, סעיף שטחים סגורים ו-126,  סעיף פיקוח על כבישים, מאפשרים למפקד צבאי להכריז על כל שטח במדינה, למשך כל תקופה, כשטח סגור בעזרת צו. כל אדם שיכנס לשטח כזה ללא היתר, יואשם בעבירה.

ראש אגף התכנון בצה״ל, האלוף עמרם מצנע
מסמך
1992
מסמך מצנע
מסמך מצנע
ראש אגף התכנון בצה״ל, האלוף עמרם מצנע

מסמך מצנע

מחבר/ת
סוג
שנה
שם
תצוגה
יהושוע בריינר, הארץ
כתבה
2021
מתקן חולות, ששימש לכליאת מבקשי מקלט, צפוי להפוך למרכז עסקים ותרבות
מתקן חולות, ששימש לכליאת מבקשי מקלט, צפוי להפוך למרכז עסקים ותרבות
מתקן חולות, ששימש לכליאת מבקשי מקלט, צפוי להפוך למרכז עסקים ותרבות
יהושוע בריינר, הארץ

מתקן חולות, ששימש את המדינה לכליאתם של מבקשי מקלט, יועבר מהמשרד לביטחון הפנים ושירות בתי הסוהר (שב"ס) אל המועצה האזורית רמת הנגב ועתיד להפוך למרכז עסקים ותרבות.

ערן דורון, ראש מועצת רמת הנגב
כתבה
2021
הפקידים שוב גוררים רגליים, ומונעים את הגשמת חזון יישוב הנגב
הפקידים שוב גוררים רגליים, ומונעים את הגשמת חזון יישוב הנגב
הפקידים שוב גוררים רגליים, ומונעים את הגשמת חזון יישוב הנגב
ערן דורון, ראש מועצת רמת הנגב

מתוך הכתבה: ״לשכות התכנון מעולם לא ניסו להתמודד עם צה"ל ודרישותיו, שמתקבלות באופן אוטומטי על ידי שימוש בסעיף 16 לחוק התכנון והבנייה, או על ידי גיבוי מלא של הגופים הירוקים להכרזת שמורות טבע. זה נעשה תוך התעלמות מקוממת בצורך של תושבי הנגב הרחוק בפיתוח מידתי מבוסס על עקרונות הציונות הסביבתית: להמשיך את מפעל ההתיישבות בנגב תוך שמירה על משאבי הסביבה לדורות הבאים.״

סמי פרץ, דה מרקר
כתבה
2019
צה"ל רוצה רכבת ישירה לבסיס במיליארדים - ותוקע את פיתוח הנגב
צה"ל רוצה רכבת ישירה לבסיס במיליארדים - ותוקע את פיתוח הנגב
צה"ל רוצה רכבת ישירה לבסיס במיליארדים - ותוקע את פיתוח הנגב
סמי פרץ, דה מרקר

מאבק בין צה״ל למדינה בסוגיית התחבורה לבסיסי צה״ל בנגב ובסוגיית הקמת שדה תעופה בינ״ל חדש בנגב, לו הצבא מתנגד משיקולי ביטחון

סמי פרץ, דה מרקר
2019
המכרז להקמת בסיסי צה"ל בדרום נסגר - איך יוסעו לשם 12 אלף חיילים ביום?
המכרז להקמת בסיסי צה"ל בדרום נסגר - איך יוסעו לשם 12 אלף חיילים ביום?
המכרז להקמת בסיסי צה"ל בדרום נסגר - איך יוסעו לשם 12 אלף חיילים ביום?
סמי פרץ, דה מרקר

תוכנית העברת בסיסי צה״ל לנגב עומדת בפני דילמה תחבורתית - האם להשקיע בתחבורה ציבורית יעיליה ומהירה למרכז, וכך לשמור על כח אדם מלעבור למגזר הפרטי או שמא להשקיע בפיתוח מגורים  בדרום לאנשי הקבע על מנת לחזק את הדרום ולהסתכן בלאבד כח אדם?

עדי כהן, דה-מרקר
כתבה
2020
"קראו לנו ה'קיסריה של הנגב'. להיות בעל וילה זה פשע?"
"קראו לנו ה'קיסריה של הנגב'. להיות בעל וילה זה פשע?"
"קראו לנו ה'קיסריה של הנגב'. להיות בעל וילה זה פשע?"
עדי כהן, דה-מרקר

בשליטת המועצה האזורית רמת נגב כ-4.2 מיליון דונם, כרבע משטח המדינה, אך הקרקע הזמינה לה להתיישבות ופיתוח מסתכמת ב–1.8% מסך קרקעותיה. המועצה דורשת את פינוי הצבא בכ-30 אלף דונם, שטח השווה לשש פעמים שטחה של תל אביב וכולל 2,000 דונם של שטחי אש בלתי־מנוצלים בפתחת ניצנה. מעברם למועצה כבר אושר אך המחלוקת לגבי נשיאת עלויות פינוי השטחים עדין לא נפתרה.

יניר יגנה, וואלה חדשות
כתבה
2019
98% משטחי המועצה מוגדרים שטח אש - ואי אפשר לקבל תושבים חדשים
98% משטחי המועצה מוגדרים שטח אש - ואי אפשר לקבל תושבים חדשים
98% משטחי המועצה מוגדרים שטח אש - ואי אפשר לקבל תושבים חדשים
יניר יגנה, וואלה חדשות
לא ידוע
מפה
לא ידוע
מפת המועצה האזורית רמת הנגב, חלוקה לשטחי אש ושמורות טבע וגנים לאומיים
מפת המועצה האזורית רמת הנגב, חלוקה לשטחי אש ושמורות טבע וגנים לאומיים
מפת המועצה האזורית רמת הנגב, חלוקה לשטחי אש ושמורות טבע וגנים לאומיים
לא ידוע

במפה ניתן לראות בבירור את חלוקת הקרקעות של המועצה, המתפרסת על 4,098,723 דונם. רוב קרקעות המועצה, 3,029,036 דונם, מוגדר כשטחי אש בלתי ניתנם לשימוש אזרחי.

לא ידוע
תשריט
לא ידוע
תכנית מתאר רמת הנגב קנ״מ 1:50,000
תכנית מתאר רמת הנגב קנ״מ 1:50,000
תכנית מתאר רמת הנגב קנ״מ 1:50,000
לא ידוע

תכנית מתאר רמת הנגב קנ״מ 1:50,000

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר-מועצה אזורית רמת הנגב/הסוכנות היהודית לא״י חבל הנגב, מדור תכנון ופיתוח, האגף לתכנון איזורי כולל
תשריט
1991
תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - תשריט קנ״מ 1:50,000
תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - תשריט קנ״מ 1:50,000
תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - תשריט קנ״מ 1:50,000
הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר-מועצה אזורית רמת הנגב/הסוכנות היהודית לא״י חבל הנגב, מדור תכנון ופיתוח, האגף לתכנון איזורי כולל

תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - תשריט קנ״מ 1:50,000

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר-מועצה אזורית רמת הנגב/הסוכנות היהודית לא״י חבל הנגב, מדור תכנון ופיתוח, האגף לתכנון איזורי כולל
תשריט
1991
תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - הוראות התוכנית
תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - הוראות התוכנית
תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - הוראות התוכנית
הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר-מועצה אזורית רמת הנגב/הסוכנות היהודית לא״י חבל הנגב, מדור תכנון ופיתוח, האגף לתכנון איזורי כולל

תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - הוראות התוכנית

לרמן בן ששון אדריכלים/מועצה אזורית רמת הנגב
מסמך
2019
תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב-לימוד המצב הקיים-טיוטא
תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב-לימוד המצב הקיים-טיוטא
תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב-לימוד המצב הקיים-טיוטא
לרמן בן ששון אדריכלים/מועצה אזורית רמת הנגב

תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב-לימוד המצב הקיים-טיוטא

מועצת רמת הנגב
מסמך
2019
מצגת-תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב, ממשקים עם מערכת הביטחון - טיוטא לדיון
מצגת-תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב, ממשקים עם מערכת הביטחון - טיוטא לדיון
מצגת-תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב, ממשקים עם מערכת הביטחון - טיוטא לדיון
מועצת רמת הנגב

מצגת-תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב, ממשקים עם מערכת הביטחון - טיוטא לדיון

מועצת רמת הנגב
מפה
2019
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-ניצנה
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-ניצנה
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-ניצנה
מועצת רמת הנגב

תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-ניצנה

מועצת רמת הנגב
מפה
2019
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-משאבים
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-משאבים
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-משאבים
מועצת רמת הנגב

תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-משאבים

מועצת רמת הנגב
מפה
2019
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-שדה בוקר
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-שדה בוקר
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-שדה בוקר
מועצת רמת הנגב

תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-שדה בוקר

מועצת רמת הנגב
מסמך
2019
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון
מועצת רמת הנגב

תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון

מועצת רמת הנגב
מסמך
2019
תכנית חומש 2018-2023 רמת הנגב
תכנית חומש 2018-2023 רמת הנגב
תכנית חומש 2018-2023 רמת הנגב
מועצת רמת הנגב

תכנית לחמש שנים למועצת רמת הנגב המציבה את חזון המועצה ואת היעדים המרכזיים לשנים אלו כפי שנוסחו על ידי חברי המליאה, המזכירים וצוות המועצה על מנת לגזור את תכנית העבודה, תקציב המועצה ותעדוף האתגרים והמשימות העומדים בפניה.

ערן דורון, ראש מועצת רמת הנגב
מסמך
לא ידוע
בקשה לכינוס ועדת חוץ ובטחון-גריעת שטחי אש
בקשה לכינוס ועדת חוץ ובטחון-גריעת שטחי אש
בקשה לכינוס ועדת חוץ ובטחון-גריעת שטחי אש
ערן דורון, ראש מועצת רמת הנגב

מכתב מראש המועצה האזורית רמת הנגב לראש הממשלה ושר הבטחון, בבקשה להורות לרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון, ליישם את חוק פינוי שדות מוקשים (2019), ולבצע עבודות פינוי מוקשים משטח שהוקצע למועצה לטובת פעילות חקלאית, באזור שבטה. עד 2019, עלויות הפינוי והניקיון של שטחי אש חלו על המועצה, וכך ביטלו הלכה למעשה את האפשרות ליישם את ההסבה. החוק מהווה תקווה גדולה עבור המועצה ש98% משטחה הם שטחי אש בהם לא ניתן לעשות שימוש אזרחי.

83 גנים לאומיים ו-263 שמורות טבע
שטחם כ-25% מתוך כל שטחי המדינה
67 גנים ושמורות גובים בכניסה תשלום

78 שטחי אימונים ואש סגורים
מתפרשים על 7.66 מיליון דונם
מהווים כ-35% אחוזים מקרקעות המדינה
מ-1995 היקף שטחי האימונים והאש בישראל גדל פי 4
במקביל שיעור האוכלוסייה גדל פי 4.7
93% מהקרקעות בישראל הן בבעלות המדינה
בהן נכללות גם קרקעות הקרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח
רק כ-7% מהקרקעות בישראל הן פרטיות לחלוטין
כרבע משטחה של מדינת ישראל הן קרקעות בשימוש חקלאי בפועל
אך סך הקרקעות החקלאיות המוכרזות מהווה כמחצית שטח המדינה כולה
149 מתחמי ותמ״ל מוכרזים 88 תכניות מאושרות הכוללות 261,626 יח״ד
52,000 יח״ד לקראת אישור
85,000 יח״ד נוספות על שולחן הועדה
כ-80% מכלל התכניות הללו כבר נמצאות בשלבי ביצוע
אחיזה בקרקעות באמצעות חקלאות היתה ערך מרכזי באתוס ההתיישבותי של ימי קום המדינה. אך עם השנים סדרי העדיפויות השתנו: בעוד שערכה של הקרקע החקלאית ירד, תפיסתה כנכס נדל"ני מניב עלה. מסכת מהלכים של שינוי ייעודי קרקע, הפקעות, אישור שימושים חורגים, הקצאת ״קרקעות משלימות״ והענקת זכויות בנייה שינו את פני המרחב הכפרי בישראל, תוך תמרוץ מאמצי פיתוח באופן לא מאוזן מבחינה מרחבית, כלכלית וחברתית. 
קרקע חקלאית
ארכיון וידאו
ארכיון כללי
מחבר/ת
סוג
שנה
שם
תצוגה
מועצת מקרקעי ישראל
מסמך
2016
החלטה מס' 1456 של מועצת מקרקעי ישראל
החלטה מס' 1456 של מועצת מקרקעי ישראל
מועצת מקרקעי ישראל

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי. שיוך דירות למגורים בקיבוצים. המנהל מציג 3 אופציות, שתיים מהן מציעות הנחות על מחיר הקרקע ע"פ וותק החברים והשלישית מציע כי הקיבוץ ישייך את כל הדירות אליו ויחלק אותם לחברים ע"פ החלטתו.

מועצת מקרקעי ישראל
מסמך
2007
החלטה מס' 979 של מועצת מקרקעי ישראל
החלטה מס' 979 של מועצת מקרקעי ישראל
מועצת מקרקעי ישראל

הקלות על ההגבלות לחלקת המגורים בנחלה לעידוד פיתוח המרחב הכפרי. התקנה מאפשרת בניית יחידה שלישית בתשלום 3.75% מערך הקרקע גם ללא קשר בין-דורי, ביטול הגבלת השטח פר יחידה אלא הגבלה לסך הבניה בנחלה, ופיצול נחלה בתשלום 'דמי רכישה' למנהל 33% מערך הקרקע. שינוי זה מאפשר לבית אב חקלאי להוריש את הנחלה ליותר מבן ממשיך אחד או להפוך את היחידה לסחירה.

מועצת מקרקעי ישראל
מסמך
2002
החלטה מס' 945 של מועצת מקרקעי ישראל
החלטה מס' 945 של מועצת מקרקעי ישראל
מועצת מקרקעי ישראל

הפסקת חכירה בקרקע חקלאית-כללים לקביעת שיעור הפיצויים עבור קרקע חקלאית המוחזרת לחזקת מינהל מקרקעי ישראל. חקיקה שלאחר בגץ הקרקעות, לאור ביטול החלטה 727 ע"י בג"צ, חזרה לתקנה 343- פיצוי מאת המינהל עבור זכויות החכירה במקרקעין האמורים לרבות הפגיעה בפרנסתו ובהתחשב עם אותם "מיתקנים" שהתקין ושלא הוצאו על ידיו מהמקרקעין (לפי יעוד חקלאי).

בית המשפט הגבוה לצדק
מסמך
2002
בג"צ הקרקעות 244/00
בג"צ הקרקעות 244/00
בית המשפט הגבוה לצדק

בג"ץ הקרקעות (הקשת המזרחית) 2002 – העתירה עסקה בהחלטה 727 של מינהל מקרקעי ישראל שנתנה הרשאה לקיבוצים ומושבים לשינוי יעוד של קרקע חקלאית. הפסיקה קבעה כי כי הפיצוי יהיה מערך הקרקע כקרקע חקלאית ולא לאחר שינוי היעוד.

מועצת מקרקעי ישראל
מסמך
1995
החלטה מס' 737 של מועצת מקרקעי ישראל
החלטה מס' 737 של מועצת מקרקעי ישראל
מועצת מקרקעי ישראל

הרחבות למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שתופי, מושב שתופי, קבוץ, או אגודה שתופית חקלאית. ההחלטה קובעת כי בני ישוב או מומלצים יוכלו לחכור את הקרקע במחיר מוזל ולא מכרז

מועצת מקרקעי ישראל
מסמך
1995
החלטה מס' 727 של מועצת מקרקעי ישראל
החלטה מס' 727 של מועצת מקרקעי ישראל
מועצת מקרקעי ישראל

החלטה בדבר קרקע חקלאית שיעודה שונה למטרה אחרת לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך - 1960. ההחלטה קובעת כי חקלאים יקבלו 30% מערך הקרקע לאחר שינוי היעוד.

מרכז המועצות האזוריות
סרטון
2017
כאב החקלאים
כאב החקלאים
מרכז המועצות האזוריות
אפרים שלאין וערן פייטלסון
מאמר
1995
מדיניות השמירה על קרקע חקלאית: התהוותה, מיסודה וערעורה
מדיניות השמירה על קרקע חקלאית: התהוותה, מיסודה וערעורה
אפרים שלאין וערן פייטלסון

העבודה סוקרת את השינויים שחלו במדיניות השמירה על הקרקע החקלאית מתקופת טרום המדינה בה הייתה ארץ ישראל מעוטת אוכלוסייה, עד שנות התשעים בה הפכה הארץ למדינה מהצפופות ביותר בעולם המערבי. מגמות הפיתוח אשר הגבירה את הלחץ להפשיר שטחים חקלאיים, וכן המשבר בחקלאות הסבו את הדגש בשמירת השטחים הבלתי מבונים מחשיבותם כקרקע חקלאית לחשיבותם כשטח פתוח.

החברה להגנת הטבע
מסמך
2019
פעילות הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה למתחמים מועדפים לדיור (הוותמ"ל) "מתכננים לאקסל", דו"ח מעקב תקופתי
פעילות הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה למתחמים מועדפים לדיור (הוותמ"ל) "מתכננים לאקסל", דו"ח מעקב תקופתי
החברה להגנת הטבע

הדו"ח טוען כי במסגרת חוק הוותמ"ל נתנו לוועדה סמכויות תכנון חריגות ומיוחדות, וכן, נקבעו לוחות זמנים מהירים. הכוח הרב שניתן לוועדה הפכו את הוותמ"ל לוועדה דרקונית בסמכויותיה ובהרכבה. הועדה מורכבת ברובה מנציגי משרדי הממשלה, הליך התכנון והאישור הינו מהיר באופן הגובל בחוסר אחריות ורבות מהתכניות סותרות רכיבים מתכניות מאושרות ברובד הארצי, המחוזי והמקומי.

החברה להגנת הטבע
מסמך
2015
פעילות הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה למתחמים מועדפים לדיור (הוותמ"ל), דו"ח מעקב תקופתי
פעילות הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה למתחמים מועדפים לדיור (הוותמ"ל), דו"ח מעקב תקופתי
החברה להגנת הטבע

הדו"ח טוען כי חוק הוותמ"ל, אשר הוצג כצעד להתמודדות עם משבר הדיור, נעדר התייחסות למטרות חברתיות ועלול לגרום לנזקים עתידיים. הכשל המרכזי של החוק הינו שהוא מתמקד בקיצור הליך התכנון, אך נמנע מטיפול בחסמים העיקריים של תחום הבניה הדיור; תחבורה, תשתיות ביוב ומים וכדומה. הוותמ"ל מקדמת תוכניות בזבזניות ללא לקיחה בחשבון של מחסמים והתנגדויות אשר יביאו לעיכוב התהליך.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר
מסמך
2015
מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל, כרך ב' - דו"חות 2 ו-3, מטרות, עקרונות, המלצות והנחיות תכנון
מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל, כרך ב' - דו"חות 2 ו-3, מטרות, עקרונות, המלצות והנחיות תכנון
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

כרך זה של מסמך מדיניות התכנון כולל שני דו“חות: דו“ח מס‘ 2 - עוסק בתפיסת התכנון ובעקרונות מדיניות התכנון של החקלאות והכפר. דו“ח מס‘ 3 - מתווה המדיניות - מוצגות בחלק זה המלצות וקווי תכנון מנחים לחקלאות, ליישוב הכפרי ולמרחב הכפרי. כחלק בלתי נפרד מתוצרי מסמך המדיניות, כולל הדו“ח גם תכניות כוללניות למרחב הכפרי.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר
מסמך
2015
מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל, כרך א - דו"ח 1 אפיון, מיפוי ומגמות
מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל, כרך א - דו"ח 1 אפיון, מיפוי ומגמות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

הכנת המסמך נבעה מהכרה בחשיבות של תכנון שטחי החקלאות והיישוב הכפרי כחלק ממדיניות התכנון הארצית הכוללת, שבה יינתן ביטוי ייחודי לצרכים, להזדמנויות, למגמות עתידיות ולתועלות של החקלאות ושל היישובים הכפריים למרחב ולחברה הישראלית כולה. דו“ח מס‘ 1: אפיון, מיפוי ומגמות - מהווה תשתית מידע למסמך מדיניות התכנון. הדו“ח מורכב משלושה שערים: שער החקלאות, שער היישוב הכפרי ושער המרחב הכפרי.

מועצת מקרקעי ישראל
מסמך
1995
החלטה מס' 717 של מועצת מקרקעי ישראל
החלטה מס' 717 של מועצת מקרקעי ישראל
מועצת מקרקעי ישראל

הודעה על החלטה בדבר החכרת קרקע לדורות לצרכי מפעל של קיבוצים, מושבים שיתופיים, מושבי עובדים וכפרים שיתופיים. מאפשרת לשנות יעוד קרקע בתשלום היוון נמוך במשבצת היישוב, בהתאם למדיניות בקרקע החקלאית לפני הקמת המנהל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר, האגף לתכנון ופיתוח הכפר
מסמך
2015
מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל, מיפוי השטחים החקלאיים בישראל, אוגדן המיפוי
מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל, מיפוי השטחים החקלאיים בישראל, אוגדן המיפוי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר, האגף לתכנון ופיתוח הכפר

תוצרי המיפוי המובאים במסמך זה מציגים את תמונת החקלאות על גווניה השונים, בפריסה ארצית, באמצעות שכבות מידע שונות והצלבות בין חלק משכבות המידע, לשימושים ייעודיים שונים. מטרת המיפוי הוא זיהוי מאפייני הקרקע המשמשת לחקלאות בישראל, זיהוי קרקעות בהן מסתמנת מגמת שינוי בשימוש החקלאי וזיהוי שטחים שאינם משמשים בפועל לחקלאות והם במעמד סטטוטורי זמין לשימוש.

יואב שגיא
ספר
2020
דמותה של ארץ, המסע מ"כיבוש הקרקע" לשמירת השטחים הפתוחים, מאבקים ומהלכים לשמירה על טבע הארץ
דמותה של ארץ, המסע מ"כיבוש הקרקע" לשמירת השטחים הפתוחים, מאבקים ומהלכים לשמירה על טבע הארץ
יואב שגיא

הספר מתאר מהלכים ומאבקים לשמירת טבע הארץ ונופיה, שהתנהלו מימי הקמת המדינה ועד לעשור השני של המילניום. הדגש בספר הוא על מהלכים שהתחוללו בארבעת העשורים האחרונים אשר התמקדו בהרחבת השמירה על הטבע והנוף בכלל השטחים הפתוחים ובהטמעת החובה לכלול זאת בהתנהלות רשויות המדינה.

משרד מבקר המדינה
מסמך
2001
הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים
הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים
משרד מבקר המדינה

דו"ח משרד מבקר המדינה על פעולת הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. הוועדה הינה מנגנון תכנוני ייחודי להגנת הנוף הכפרי, לשימור הסביבה ולתרומה לתכנון הלאומי; לאיזון בין צרכי השימור והפיתוח. הדו"ח מצא כי פעילות הועדה להפשרת קרקעות חקלאיות לפיתוח אינו מונחה ע"י מסמך המסווג את הקרקעות לפי הפוטנציאל החקלאי שלהן או ע"פ "קווים אדומים" שאין להפשיר.

רחל אלתרמן ומיכה דרורי
מאמר
2019
הזכויות במקרקעין ובדיור בקיבוצים ובמושבים: תובנות בעיקבות סקר עמדות והשוואה בין לאומית
הזכויות במקרקעין ובדיור בקיבוצים ובמושבים: תובנות בעיקבות סקר עמדות והשוואה בין לאומית
רחל אלתרמן ומיכה דרורי

המחקר בוחן את משטר המקרקעין החקלאיים של המושבים והקיבוצים בישראל, וכן את יכולת עמידתו במבחן המטרות הציבוריות, ואלו המקובלות בקרב מדינות ה OECD. מרבית המקרקעין בישראל בבעלות לאומית, אך ישנה דיכוטומיה בין המגזר העירוני והכפרי, בעוד הראשון עובר הפרטה מואצת, השני חווה שחיקת זכויות במקרקעין ובדיור. המחקר כולל סקירה משפטית, ניתוח השוואתי של הזכויות במקרקעין בארצות OECD נבחרות, וסקר עמדות.

מיכה דרורי
מאמר
2018
זכויות קניין במיגזר הכפרי והחקלאי בישראל במבט בין לאומי השוואתי
זכויות קניין במיגזר הכפרי והחקלאי בישראל במבט בין לאומי השוואתי
מיכה דרורי

ישראל יוצאת דופן מבין כל מדינות ה-OECD בכך שרוב המקרקעין במדינה הם בבעלות לאומית. רוב הפעילות הכלכלית-חברתית בישראל, לרבות המגורים והתעסוקה, מתרחשת על מקרקעין בבעלות לאומית (אם כי לאחרונה ישנם מהלכי הפרטה). מטרת העל של המחקר היא לבחון באיזו מידה עדיין עומד משטר המקרקעין הציבורי, החל על הקרקע החקלאית והכפרית בישראל, במבחן היעדים הציבוריים שמגזר זה מיועד לשרת במדינות מפותחות.

יהושע ויסמן
מאמר
2018
מקרקעי ישראל
מקרקעי ישראל
יהושע ויסמן

סוג המקרקעין החשוב ביותר במציאות הישראלית הוא מקרקעי ישראל. מעניינת העובדה, שעל־אף מעמדם המרכזי של מקרקעין אלה לא זכו עד כה לתשומת־לב ראויה של חוקרי המשפט וכמעט שלא נמצא בכתובים תיאור וניתוח מעמדם המשפטי. מאמר זה מנסה למלא, ולו במקצת, חסר זה, בבחינת חריש ראשון בקרקע שטרם הפכו בה.

תום נבון
מאמר
2010
משבר הקיבוצים והמדיניות הכלכלית בישראל (1989-1977)
משבר הקיבוצים והמדיניות הכלכלית בישראל (1989-1977)
תום נבון

עבודת הגמר בהיסטוריה כללית בתכנית "אופקים" בפקולטה למדעי הרוח בחיפה בוחנת את השפעת המדיניות הכלכלית של הממשלה בשנות ה 70'-80'  על הקיבוצים, אשר פעילותם הייצרנית הייתה תלויה במדיניות האשראי של הממשלה. השינוי במדיניות הממשלה הביא לגידול מהיר בחובות הקיבוצים, אשר באופיים נעדרו ביטחונות פיזיים בשל הבעלות הלאומית על קרקעותיהם, ושמעצם מבנם הכלכלי לא היתה קיימת בעבורם אפשרות של פשיטת רגל.

רחל אלתרמן
מאמר
2018
מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל? בחינה של ההצדקות להמשך הבעלות הלאומית על המקרקעין
מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל? בחינה של ההצדקות להמשך הבעלות הלאומית על המקרקעין
רחל אלתרמן

ישראל הינה יוצאת דופן במדיניות הקרקעית שלה. מטרתו של מאמר זה היא לבחון באופן שיטתי, תוך הישענות על תיאוריות של מדיניות ציבורית, את השאלה, האם ישנן הצדקות להמשך הבעלות הלאומית על המקרקעין על מרבית שטח המדינה גם בעתיד, בטווח הבינוני והארוך. המאמר כולל דיון במגמות בין-לאומיות, ניתוח המגמות הקיימות ובחינה של מידת ההצדקה להצשך בעלות לאומית על קרקעות.

מועצת מינהל מקרקעי ישראל
מסמך
1992
פרוטוקול מישיבת מועצת מינהל מקרקעי ישראל שהתקיימה ב 29.06.92, במשרד השיכון
פרוטוקול מישיבת מועצת מינהל מקרקעי ישראל שהתקיימה ב 29.06.92, במשרד השיכון
מועצת מינהל מקרקעי ישראל

הדיון, בראשות היו"ר השר אריאל שרון, עוסק בנושאים על סדר היום של המועצה ביניהם דיווח מנהל המינהל לגבי יישום החלטת המועצה מס' 533 בדבר קרקע חקלאית שיעודה שונה  (נושא מס' 13). הדוברים מעלים סוגיות ומבארים היבטים בהחלטה 533 כגון גובה פיצויים, איזורי הקצאה אפשריים ושימור קרקע חקלאית.

בית המשפט הגבוה לצדק
מסמך
2003
בג"צ 620/01
בג"צ 620/01
בית המשפט הגבוה לצדק

בקשה לצו ביניים המורה למינהל מקרקעי ישראל להימנע מלקדם עיסקאות שטרם הוחל בביצוען, אלא אם הן עומדות בתנאים שהוצעו בדו"ח מילגרום. עניינה של העתירה הוא בפגיעה קשה בזכות לשוויון ובזכות להנאה שווה מקרקעות המדינה. הבקשה קורת לקביעה כי במקרה של שינוי ייעוד קרקע חקלאית תוחזר הקרקע למינהל מקרקעי ישראל, וכי חוכר הקרקע יהיה זכאי אך ורק לפיצויים חקלאיים.

ממשלת ישראל, הכנסת השישית
מסמך
1967
חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים)
חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים)
ממשלת ישראל, הכנסת השישית

החוק הגדיר חוקתית מהי קרקע חקלאית ומה השימושים המותרים בה. בנוסף הגדיר החוק כי שימושים חורגים - העברה, הקניית זכויות לאחר או שיעבוד הזכות בקרקע, יצירת שותפות בקרקע או ביבול (למעט אם השותפות היא בתחום הישוב), הקניית זכויות אריסות בקרקע או ביבול, הקניית זכויות רכישה או שיעבוד היבול- יכולים לגרור הפקעת הזכויות בקרקע.

משרד מבקר המדינה
מסמך
2020
1960" – בג"ץ המחצבות" - היתרי הכניסה לשטח אימונים 9
1960" – בג"ץ המחצבות" - היתרי הכניסה לשטח אימונים 9
משרד מבקר המדינה

משרד מבקר המדינה בחן את פעילות יחידת שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות (שה“ם). היחידה מופקדת על ייצור ידע חקלאי אובייקטיבי ונטול אינטרסים ועל הקנייתו לחקלאים בענפים השונים למען שיפור איכות התוצרת החקלאית ואת רווחיות המגזר החקלאי במדינה.הדו"ח קובע כי שה"ם אינה פועלת על פי ייעודה.

מינהל מקרקעי ישראל
מסמך
1992
דו״ח מבקר המדינה: שטחי האימונים של צה״ל ביבשה
דו״ח מבקר המדינה: שטחי האימונים של צה״ל ביבשה
מינהל מקרקעי ישראל

פרוטוקול מישיבת מועצת מינהל מקרקעי ישראל בנושא חוזי חכירה בכפרים שיתופיים משנת 1992. בעקבות החלטה של הוועדה בחקלאית על הכנת נוסחאות חוזי חכירה לדורות לאגודה של כבר שיתופי, הדיון עוסק בגירסאות החוזים ובשאלת רישום הזכויות בחכירה  לדורות על שם המתיישבץ כמו כן נסוב הדיון לתפקיד המנהל כמכשיר ומשווק קרקעות ומהלכי הפחתת מחירי קרקע באיזורי עידוד התיישבות אותם המנהל מוליך.

משרד הבינוי והשיכון
מסמך
1950
דו״ח מבקר המדינה: שימוש צה״ל בקרקעות המדינה
דו״ח מבקר המדינה: שימוש צה״ל בקרקעות המדינה
משרד הבינוי והשיכון

תיק קרקע חקלאית של משרד הבינוי והשיכון מכיל מסמכים, התכתבויות, והצעות חקיקה בקרקע החקלאית משנות ה 50. בין המסמכים התכתבויות בין גופים כגון הקרן הקיימת, משרד החקלאות, מחלקת יערות, המחלקה לתכנון ופיתוח ואגף התכנון בנושאים כהצעת חוק השמירה על קרקע חקלאית, החכרות חקלאיות בשטחי תכנון, נזקים ליבול חקלאי והשחתת נטיעות, יעור, שימוש בקרקע למטרות לא חקלאיות, פעילות הקרן הקיימת ועוד.

המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע, קק"ל
ספר
2010
סף המדבר: קו העימות
סף המדבר: קו העימות
המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע, קק"ל

בסדרת מאמרי מומחים, הגילון בוחן את אתוס ההתיישבות הישראלית תוך דיון במגוון סוגיות קרקעיות על היבטי חקיקה, מנהל ופיתוח של קרקעות. המאמרים עוסקים בנושאים כגון ריבונות על המרחב, התיישבות וקרקעות לאום, מדיניות קרקעית ומנהל, חקיקה על קרקעות חקלאיות ויערות, ונרטיב הקרקע החקלאית.

המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע, קק"ל
ספר
2005
מפת שטחי אש באתר צה״ל
מפת שטחי אש באתר צה״ל
המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע, קק"ל

בסדרת מאמרי מומחים, הגילון בוחן מגוון סוגיות קרקעיות בהיבטי חוק, מנהל ופיתוח כגון הרפורמה הקרקעית, הקרקעות בראי המשפט הציבורי, 'בג"צ הקרקעות' לשינוי יעוד קרקע חקלאית וצדק חלוקתי, יחסי הון-שלטון בהפרטת קרקעות ושינוי ייעודי קרקע, היסטורית רישום הקרקעות בישראל, שימושי הקרקע לצרכי ביטחון, והשפעת פרוייקטי פיתוח על הסביבה ואיכות החיים במדינה.

הכנסת העשירית לישראל
מסמך
1984
עמירם אורן
עמירם אורן
הכנסת העשירית לישראל

דיון בהצעות לפתרון משבר החקלאות בארץ והעברתו לטיפול מיוחד של ועדת הכספים בנושא. בדיון שיח על השפעת אג'נדות פוליטיות של הסיעות השונות על מצבה הנוכחי של החקלאות ובחינת פעולות כגון הורדת הריביות הגבוהות על חובות במשקים פרטיים, עידוד היצוא, וחלוקת מכסות קרקע ומיים.

הכנסת השלוש-עשרה לישראל
מסמך
1993
ארץ בחאקי : קרקע וביטחון בישראל
ארץ בחאקי : קרקע וביטחון בישראל
הכנסת השלוש-עשרה לישראל

דיון בכנסת לציון יום ההתיישבות החקלאית. בדיון סקירת דוברי הסיעות השונות את נרטיב ההתיישבות החקלאית והחקלאות תוך התמקדות במהפכה הציונית, מפעל ההתישבות היהודית ותרומת גלי העליות השונות. החקלאות הערבית והדרוזית נידונו גם כן לצד ההתיישבות היהודית, וכן האתגרים והקשיים של ההתיישבות והחקלאות בתקופה זו.

משרד מבקר המדינה
מסמך
2014
מי שולט על השטחים הפתוחים והחופים? צה"ל
מי שולט על השטחים הפתוחים והחופים? צה"ל
משרד מבקר המדינה

דו"ח משרד מבקר המדינה על יישום הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) משנת 2009. הדו"ח חושף כי הרפורמה, בעלת שלושת היעדים: (1) הפיכת רמ"י לרשות ממשלתית להקצאת ושיווק קרקעות וכן לשמירה על המקרקעין בישראל. (2) הקניית בעלות על מקרקעין עירוניים שבחכירה (3) ביזור האחריות לרשויות המקומיות ולמשהב"ט, לא בוצעה כתכנונה, והחסמים שבאה לפתור נותרו על כינם.

מועצת מקרקעי ישראל
מסמך
2021
בצה"ל ערכו תרגיל. את הנזק שגרמו לשמורה הנדירה ייקח עשרות שנים לתקן
בצה"ל ערכו תרגיל. את הנזק שגרמו לשמורה הנדירה ייקח עשרות שנים לתקן
מועצת מקרקעי ישראל

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל פורסם בשנת 2019 ומבטל את כל החלטות המנהל החלטות המנהל הקודמות ומגדירם בקובץ החלטות מעודכן. הגירסה האחרונה משנת 2021. פרק 8 עוסק בקרקע חקלאית.

מועצת מקרקעי ישראל
מסמך
2016
חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון - הוראת שעה), התשע"ט 2019
חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון - הוראת שעה), התשע"ט 2019
מועצת מקרקעי ישראל

רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי. המנהל מוסיף אופציה שהקיבוץ ישייך את כל הדירות אליו ויחלק אותם לחברים ע"פ החלטתו.

מועצת מקרקעי ישראל
מסמך
1965
תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945
תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945
מועצת מקרקעי ישראל

מכוח סמכות המועצה לקבוע את המדיניות הקרקעית שלפיה יפעל ממ"י ועל כן, החלטות המועצה לאורך השנים השפיעו רבות על אופיו ופיתוחו של המרחב הכפרי. ההחלטה קובעת שקרקע חקלאית תימסר בדרך של חכירה בלבד, ייעודה של קרקע  חקלאית יישונה אך במקרים יוצאים מן הכלל. ההחלטה תאמה את רוח חוזי החכירה בחיוב עיבוד הקרקע, מגורים בנחלה, וחובת השבת הקרקע בשינוי יעוד.

אחד האזורים החקלאיים הבולטים שעבר שינויים מרחיקי לכת הוא מרחב המועצה האזורית גזר. כמענה לתואנה של הצורך ביחידות דיור והמחסור בשטחים למגורים, המרחב כולו משתנה בחופזה, ולעיתים באופן לא-מידתי, מנוף חקלאי/כפרי פתוח לנוף תאגידי/ נדל״ני. זאת באופן המעלה שאלות נוקבות לגבי ההשלכות לטווח-רחוק של הליכי התכנון המקוצרים ו״הסחר החופשי״ בקרקע חקלאית.
מקרה בוחן
מועצה אזורית גזר, 2021
ארכיון כללי
מחבר/ת
סוג
שנה
שם
תצוגה
רשות מקרקעי ישראל, ארמון אדריכלים ובוני ערים בע״ם
מסמך
2020
הוראות התכנית - תמ״ל 1074 קרית עקרון צפון מזרח
הוראות התכנית - תמ״ל 1074 קרית עקרון צפון מזרח
רשות מקרקעי ישראל, ארמון אדריכלים ובוני ערים בע״ם

הוראות התכנית - תמ״ל 1074 קרית עקרון צפון מזרח

קבוצת דטהמפ
תכנית
2020
תמ״ל 1074 קרית עקרון צפון מזרח, קנ״מ 1:1250 - מצב מוצע
תמ״ל 1074 קרית עקרון צפון מזרח, קנ״מ 1:1250 - מצב מוצע
קבוצת דטהמפ

תמ״ל 1074 קרית עקרון צפון מזרח, קנ״מ 1:1250 - תכנית בינוי ערים מוצעת, שימושי קרקע

רשות מקרקעי ישראל
מסמך
2020
תמ״ל 1074 קרית עקרון צפון מזרח, קנ״מ 1:1250 - מצב קיים
תמ״ל 1074 קרית עקרון צפון מזרח, קנ״מ 1:1250 - מצב קיים
רשות מקרקעי ישראל

תמ״ל 1074 קרית עקרון צפון מזרח, קנ״מ 1:1250 - מצב קיים, רקע סביבתי לתכנית

אתוס-אדריכלות ותכנון סביבה בע״מ
מסמך
2020
מסמך סביבתי - תמ״ל 1074 קרית עקרון
מסמך סביבתי - תמ״ל 1074 קרית עקרון
אתוס-אדריכלות ותכנון סביבה בע״מ

מסמך סביבתי - תמ״ל 1074 קרית עקרון

רשות מקרקעי ישראל, ארמון אדריכלים ובוני ערים בע״ם
תכנית
2021
נספח בינוי לתכנית תמ״ל 1074 - צפון מזרח קרית עקרון
נספח בינוי לתכנית תמ״ל 1074 - צפון מזרח קרית עקרון
רשות מקרקעי ישראל, ארמון אדריכלים ובוני ערים בע״ם

נספח בינוי לתכנית תמ״ל 1074 - צפון מזרח קרית עקרון

מירב פריאל, שמאות מקרקעין וניהול נכסים בע״מ
מסמך
2021
טבלת הקצאה ואיזון לתכית תמל/ -1074 מזרח קרית קערון
טבלת הקצאה ואיזון לתכית תמל/ -1074 מזרח קרית קערון
מירב פריאל, שמאות מקרקעין וניהול נכסים בע״מ

טבלת הקצאה ואיזון לתכית תמל/ -1074 מזרח קרית קערון

דותן לוי, כלכליסט
כתבה
2020
בשורה לחקלאי כפר ביל"ו: הותמ"ל תצמצם את השטח שיופקע מהם
בשורה לחקלאי כפר ביל"ו: הותמ"ל תצמצם את השטח שיופקע מהם
דותן לוי, כלכליסט

הצלחה למושבים גני יוחנן וכפר ביל"ו במאבק על הקרקעות החקלאיות של הישוב מול הותמ"ל (הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור) והשבה של כ-140 דונם מקרקעות התוכנית בחזרה לחקלאים המקומיים, בעקבות המלצת דו״ח חוקר ההתנגדויות מטעם הותמ"ל. בין היתר על רקע ביטול חלק ממגבלות הרעש של בסיס תל נוף הסמוך והטענה כי התוכנית במתכונתה הנוכחית פוגעת בישובים הכפריים, מחסלת את שטחי החקלאות המעובדים ויוצרת פרבור.

משרד הפנים, מנהל התכנון (מתוך ארכיון מדינת ישראל)
מסמך
1951-1955
משרד הפנים/משרד הפנים - לשכת המנכ"ל/משרד הפנים - מינהל התכנון
משרד הפנים/משרד הפנים - לשכת המנכ"ל/משרד הפנים - מינהל התכנון
משרד הפנים, מנהל התכנון (מתוך ארכיון מדינת ישראל)

בתיק מופיעים אישורי ת.ב.ע ופירוט תוכניות לבנייה ותכנון בנייה, לרבות מפות, במחוז לוז (בפרט, כפר עקיר).

הסוכנות היהודית לארץ ישראל, המחלקה להתישבות חקלאית (מתוך ארכיון מדינת ישראל)
תכנית
1949
אגף התכנון- אישורי תכניות בניה - עקיר
אגף התכנון- אישורי תכניות בניה - עקיר
הסוכנות היהודית לארץ ישראל, המחלקה להתישבות חקלאית (מתוך ארכיון מדינת ישראל)

אגף התכנון- אישורי תכניות בניה - עקיר

משרד הפנים, מנהל התכנון (מתוך ארכיון מדינת ישראל)
מסמך
1950-1955
תיק בנושא התרחבות מעברת עקיר
תיק בנושא התרחבות מעברת עקיר
משרד הפנים, מנהל התכנון (מתוך ארכיון מדינת ישראל)

התכתבות עם הסוה"י בעניין הרחבת שיכון העולים בעקיר (מעברת ברנר)-בעיית שיכון העולים במעברת האוהלים בעקיר בתקופת החורף ואיתור שטח לשיכון ליד עקרון.​

משרד הפנים (מתוך ארכיון מדינת ישראל)
מסמך
1951
תיק בנושא שיכון עולים במעברת עקיר (כיום: קרית עקרון)
תיק בנושא שיכון עולים במעברת עקיר (כיום: קרית עקרון)
משרד הפנים (מתוך ארכיון מדינת ישראל)

מעברת עקיר-התכתבות בין מש' הפנים, הועד המקומי בעקיר וועד המעברה בעניין תשלום עבור הוצאות השירותים (מים וניקיון) במעברה והמצב הסניטרי הקשה במעברה

עמותת זוכרות
סרטון
2011
סיור לכפר עאקר - עמותת זוכרות
סיור לכפר עאקר - עמותת זוכרות
עמותת זוכרות

סיור באתר הכפר הפלסטיני עאקר, דרומית לעיר רמלה, שבמקומו הוקם היישוב היהודי קרית עקרון. במהלך חודש מאי 1948, נכבש הכפר על ידי גדוד 52 של חטיבת גבעתי. בהמשך עברו תושבי הכפר לעיירה איסדוד (היום באזור המושבים שדה עוזיהו ובית עזרא), משם למג'דל (היום אשקלון) ועם סיום המלחמה, לרצועת עזה.

מועצה אזורית גזר
2020
התנגדות מועצה אזורית גזר לתמ״מ 3/21 תיקון 44
התנגדות מועצה אזורית גזר לתמ״מ 3/21 תיקון 44
מועצה אזורית גזר

עיקרי ההתנגדות: סתירה לתמ"א 35, שינוי תח"ר (תחום רעש) תל נוף, סתירה של תמ"ל 1074 קרית עקרון, המלצת הוועדה המחוזית לתכנית זו, שטח פתוח מיוחד- תוכן, מיקום וצורה, פגיעה בחקלאות ובשטחים הפתוחים, תכנון פרברי.

גיא נרדי, גלובס
כתבה
2020
"כבר לקחו שטחים ולא בנו, אז למה עוד קרקע?"
"כבר לקחו שטחים ולא בנו, אז למה עוד קרקע?"
גיא נרדי, גלובס

השבוע תדון המועצה הארצית לתכנון ובנייה בהתנגדויות לתיקון ה-44 לתוכנית המתאר המחוזית למחוז מרכז (תמ"מ 3/21). התיקון נועד בעצם לאפשר את תמ"ל 1074, ומציע הרחבה של שטח המועצה המקומית קריית עקרון על שטחים חקלאיים מעובדים של כפר ביל"ו. תושבי הכפר טוענים שמשמעות התוכנית היא גזר דין מוות ליישוב.

83 גנים לאומיים ו-263 שמורות טבע
שטחם כ-25% מתוך כל שטחי המדינה
67 גנים ושמורות גובים בכניסה תשלום

78 שטחי אימונים ואש סגורים
מתפרשים על 7.66 מיליון דונם
מהווים כ-35% אחוזים מקרקעות המדינה
מ-1995 היקף שטחי האימונים והאש בישראל גדל פי 4
במקביל שיעור האוכלוסייה גדל פי 4.7
93% מהקרקעות בישראל הן בבעלות המדינה
בהן נכללות גם קרקעות הקרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח
רק כ-7% מהקרקעות בישראל הן פרטיות לחלוטין
כרבע משטחה של מדינת ישראל הן קרקעות בשימוש חקלאי בפועל
אך סך הקרקעות החקלאיות המוכרזות מהווה כמחצית שטח המדינה כולה
149 מתחמי ותמ״ל מוכרזים 88 תכניות מאושרות הכוללות 261,626 יח״ד
52,000 יח״ד לקראת אישור
85,000 יח״ד נוספות על שולחן הועדה
כ-80% מכלל התכניות הללו כבר נמצאות בשלבי ביצוע
תקנות ״הוראת השעה״ מאפשרות קיצור של תהליכי תכנון ובניה במצבי חירום דמוגרפיים. באמצעות תקנות אלה הוקמו ברחבי הארץ אינספור מתחמי מגורים בחיפזון רב, ללא כל חשיבה תשתיתית-מערכתית מחד או פרטית-אנושית מאידך. גישה תכנונית זו לרוב מושתתת על פרדיגמה כמותית אשר יותר מכל מקדשת את מספר יחידות הדיור וניצול עתודות הקרקע, גם במחיר של איכות חיים ומרחב. השטחים הפתוחים מורכבים מפיסות קרקע, שאריות בין הגיאומטריות של מגרשי הבינוי והחניה. 
מתוך חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), תשע"ד-2014
"חוק זה בא לקבוע, כהוראת שעה, הסדרים מיוחדים לתכנון מתחמים מועדפים לדיור, לרבות לשם השגת מטרות אלה: 1. הגדלה מהירה של היצע יחידות הדיור; 2. יצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך; 3. יצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת."
שטחים פתוחים באזורי מגורים
ארכיון וידאו
ארכיון כללי
מחבר/ת
סוג
שנה
שם
תצוגה
מוסד נאמן: רחל אלתרמן; רון קנת; איל סלינג'ר
מסמך
2020
הבעלות הלאומית על המקרקעין ומחירי הדיור: מחקר גישוש לקראת גיבוש מדיניות חדשה.
הבעלות הלאומית על המקרקעין ומחירי הדיור: מחקר גישוש לקראת גיבוש מדיניות חדשה.
מוסד נאמן: רחל אלתרמן; רון קנת; איל סלינג'ר

1.מה ניתן ללמוד על השפעת השליטה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על מחרי הדירות. 2. כיצד משפיע שיטת המכרזים של רמ"י על עלות הקרקע (המתיימרת לחקות את פעולות השוק)  במחירי הדיור. התמקדות רק בבניה חדשה ובשיווק הקרקע באמצעות מכרזים. לא קיים תקן לקיום מלאי דירות ולכן קשה להעריך מתי יווצר מחסור ולהיערך לקראתו; עיתוי השיווק וכישלון מכרזים רבים הביא להיצע מצומצם וכך ללחצי ביקוש. בהעדר שוק פרטי משמעותי, התוצאה בישובים ר בים הינה זכייה במכרזים בשלב מאוחר יותר במחירים גבוהים יותר מאשר, השוק היה מאפשר אלמלא התערבותה של רמ"י.

הוועדה הארצית למתחמים מעודפים לדיור
מסמך
2021
הוועדה הארצית למתחמים מועדפים לדיור
הוועדה הארצית למתחמים מועדפים לדיור
הוועדה הארצית למתחמים מעודפים לדיור

מטרת החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תשע"ד-2014. מטרת החוק: 1. הגדלה מהירה של היצע יחידות הדיור; 2. יצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך; 3. יצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת; מסלולים לקידום תכניות בהותמ"ל; מאפיינים מרכזיים בעבודת הותמ"ל; מבנה ההותמ"ל; מבנה ועדות המשנה לשמיעת התנגדויות; לוחות זמנים; עמידה ביעדים; מימוש בפועל (נתוני 2021); עיקרי החוק 2021;

עמותת "במקום"
מסמך
2020
הערות עמותת במקום לחוק קידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור
הערות עמותת במקום לחוק קידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור
עמותת "במקום"

הוועדה שהחוק מקדם מורכבת בעיקר מחברי ממשלה המעונינים להציג הצלחה בגידול במסיפר יחידות הדיור.  החוק  מאפשר לועדה קיצור תהלכי תכנון ובניה. בפועל התוצרים  מעידים על חוסר התאמה לצרכי הדיירים, לגודל היישוב, ולגודל השכונה החדשה, נפגמת האפשרות של התחחדשות עירונית. העלות הגבוהה של תחזוקה הבניה לגובה מגבירה את אי השיוויון החברתי .מומלץ לחזור למדיניות תכנון במסגרת וועדות מחוזיות.

מינהל התכנון
מסמך
2018
מדריך להקצאת שטחים לצרכי ציבור
מדריך להקצאת שטחים לצרכי ציבור
מינהל התכנון

כלי למתכנן בהליך הסטטוטורי וכלי  לרשות המקומית בניהול שוטף של שטחי הציבור בעת תכנונם, מימונם והקמתם . שלבי הכנת הפרוגרמה לצורכי ציבור: קביעת גודל אוכלוסיית היעד ומאפייניה; הגדרת הביקוש הפוטנציאלי לשירותי ציבור; מאזן הצרכים על בסיס המצאי הקיים; גיבוש פרוגרמת השטחים לצורכי ציבור בתוכנית; השלמת הפרוגרמה בהתאם לפתרון המרחבי בתוכנית; מכסות השטח להמרחב הציבורי  (חינוך, בריאות, רווחה, תרבות דת ספורט וכד'.) בקרקע או בשטח מובנה.

משרד הבינוי והשיכון. לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
מסמך
2008
מדריך לתכנון, הקצאה ופריסה של שירותי מסחר בשכונות מגורים: דו"ח מסכם
מדריך לתכנון, הקצאה ופריסה של שירותי מסחר בשכונות מגורים: דו"ח מסכם
משרד הבינוי והשיכון. לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

הגורמים המשפיעים על הצלחת שרותי המחסר בשכונות מגורים. מודל לקביעת היקף ופריסת שרותי המסחר הנדרשים בשכונות מגורים חדשות, בהתייחס לפרמטרים ברמה השכונתית ומיקומן במרחב העירוני; המלצות על צורות הארגון הפיזי של מרכזים בעלי מאפיינים וסדרי גודל שונים, וההתארגנות לצורך תפעולם ותחזוקתם לאורך זמן. היקף ואיכות השירותים המסחריים מושפעים מרמת החיים הכללית, מהרגלי הקניה והבילוי, מהשתנות פריסת מערכות המסחר הכלליות, מההרכב הסוציו אקונומי של האוכלוסיה ומהתחרות עם שירותים מסחריים באזורים סמוכים.

המכון הישראלי לדמוקרטיה
מסמך
2020
התנגדות לתזכיר הצעת החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(תיקון מס' 7
התנגדות לתזכיר הצעת החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(תיקון מס' 7
המכון הישראלי לדמוקרטיה

ההתנגדות להארכת ההסדר מבוססת בעיקרה על העדר צורך ציבורי בהליכים מיוחדים אלה ונוכח הנזק הטמון בהמשך קיומם: פעילות הותמ״ל מעצימה סיכונים לשחיתות ציבורית; קיים בישראל מלאי תכנוני מספיק; העקיפה אינטנסיבית של מערכת התכנון המרכזית יצרת מערכת תכנון חלופית המאפשרת למדינה ולגורמים מהשלטון המקומי ומהשוק הפרטי לעקוף את מערכת התכנון והפיכתה ללא רלוונטית.

לא ידוע
מסמך
2014
החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה) - 2014
החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה) - 2014
לא ידוע

כחלק מהצעדים המרכזיים להתמודדות עם משבר הדיור, נחקק בשנת 2014 החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תשע"ד – 2014, אשר מכוחו הוקמה הועדה למתחמים מועדפים לדיור. החוק כפי שתוקן לאורך השנים, קבע הליכים מיוחדים לאישור תכניות שעיקרן לדיור, על מנת להגדיל באופן משמעותי את היצע יחידות הדיור המתוכננות. בחוק נקבעו ארבעה מסלולים שונים לתכנון מתחמים בוועדה.

עו"ד רמי שר-ישראל, גלובס
כתבה
2003
״שצ"פ - לרווחת כלל הציבור״
״שצ"פ - לרווחת כלל הציבור״
עו"ד רמי שר-ישראל, גלובס

יש לפרש שטח ציבורי פתוח כשמו, אם לא עולה כוונה ברורה אחרת מהתוכנית, כי זהו המובן המקובל של "פתוח" - פתוח וחופשי משטחים מבונים משמעותיים

"שירה לובודה ליכטנבאום גלעד רוזן - מחקרי פלורסהיימר"
מסמך
לא ידוע
טרגדיית השפפים: אסטרטגיות מוניציפליות לניהול שטחים פתוחים משותפים באזורי מגורים
טרגדיית השפפים: אסטרטגיות מוניציפליות לניהול שטחים פתוחים משותפים באזורי מגורים
"שירה לובודה ליכטנבאום גלעד רוזן - מחקרי פלורסהיימר"


שטחים פרטיים פתוחים )שפ"פים( סובלים מהזנחה ותת-שימוש, משום שוועדי בתים מתקשים להתמודד עם תחזוקתם, בפרט כשהם משתייכים ליותר מבית משותף אחד. מחקרים רבים נוטים לעסוק בפתרונות ניהוליים וארגוניים פרטיים לבעיות ציבוריות, אך מחקר זה של סוגיית השפ"פים מבקש לבחון מתן מענה ציבורי לבעיה פרטית כביכול ומנתח את המענה המגוון לאתגר זה בשלוש ערים: ירושלים, מודיעין ומעלה אדומים.

נציבות הדורות הבאים
מסמך
2004
נציבות הדורות הבאים - דו״ח 2004-2003
נציבות הדורות הבאים - דו״ח 2004-2003
נציבות הדורות הבאים

עמוד 122-123 - התייחסות ביקורתית לפגיעה בשטחים פתוחים:

מרכז המועצות האזוריות בישראל
מסמך
2007
ניהול שטחים פתוחים והקמת ישובים חדשים: סיכום דיון
ניהול שטחים פתוחים והקמת ישובים חדשים: סיכום דיון
מרכז המועצות האזוריות בישראל

אין לשללול הקמת ישובים חדשים; לעבות ישובים קיימים; הנושא הסביבתי בעדיפות גבוהה; למצוא דרכים חדשות הגברת ביטחון; דמוגרפיה; הצערת המועצות; למצוא הגדרות לקראת תמ"א 35; שטחים פתוחים מנוהלים עבור כל תושבי המדינה; קידום שיתופי פעולה; תמיכה בפיתוח בר-קיימא; לקבוע מי מנהל את השטחים הפתוחים; לעודד יוזמות תירותיות; מניעת פירבור עדיפה כלכלית חברתית וסביבתית;

איריס האן, עמיר בלבן. מכון דש"א; בריכת דורא בנתניה; בריכת חורף בחולון;
מסמך
2010
מדריך לתכנון וניהון תשתיות טבע עירוני
מדריך לתכנון וניהון תשתיות טבע עירוני
איריס האן, עמיר בלבן. מכון דש"א; בריכת דורא בנתניה; בריכת חורף בחולון;

הגדרה של מכלול התרומות והתועלות הגלומות בשימור, טיפוח ושיקום של תשתיות טבע בסביבה העירונית;ההתווית הליך עבודה לאיתור ולשימור שטחים טבעיים ביישובים העירוניים בדרך שתתרום לחיזוק הקרבה לטבע, לחינוך לשמירת הטבע, לאיכות החיים והסביבה בעיר ולשמירת הטבע; גיבוש עקרונות מנחים ברמה היישובית, לאיתור, לתכנון, לשיקום ולהחזקה של שטחים טבעיים וגיבוש עקרונות לשילובם בסביבה העירונית המתחדשת.

הכנסת
מסמך
2021
מגמות וסוגיות בפעילות הותמל - דו״ח הכנסת
מגמות וסוגיות בפעילות הותמל - דו״ח הכנסת
הכנסת

מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בהצעת החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) תיקון מס' 7 ,התשפ"א-2021 ,בו מוצע להאריך את פעילות הוועדה הארצית לתכנון מתחמים מועדפים לדיור. מטרת המסמך היא לספק בסיס לדיון מקצועי בסוגיות המרכזיות העולות מפעילות הותמ״ל וחלקה במדיניות הממשלה בתחום הדיור עד כה, ובהצעת החוק להמשך פעילות הוועדה בשנים הקרובות. המסמך מציג את הישגי הוועדה, כפי שמשתקפים בפעילותה בשש השנים האחרונות.

מינהל התכנון
מסמך
2019
דוח פעילות שנתי של הותמ״ל 2019
דוח פעילות שנתי של הותמ״ל 2019
מינהל התכנון

סיכום פעילות הותמ״ל בין 2014-2019

פרוטוקול מס' 268 מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה 2014 מושב שני
מסמך
2014
הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014. הכנסת התשעה-עשר מושב שני
הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014. הכנסת התשעה-עשר מושב שני
פרוטוקול מס' 268 מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה 2014 מושב שני

ארז קמיניץ : "הלו"ז של ההצעה מקצר את תקופת הזמן שבין מועד שינוי הייעוד לבין מועד העמדת הקרקע לזמינות לגורמי הממשלה השונים". חיים שניידר : הדיאגנוזה שנמצאת בבסיס החוק שגויה ומובילה לנזקים. למעשה אין בעיה במלאי התכנוני. ערן ניצן : אנחנו זקוקים לכלים שיעצימו את היכולת לנהל מו"ם ולהגדיל פיצויים, ולהיכנס לחצרות ולפעול במידה ואין הסכמה.

מינהל התכנון
מסמך
2018
דוח פעילות שנתי של הותמ״ל 2018
דוח פעילות שנתי של הותמ״ל 2018
מינהל התכנון

סיכום פעילות הותמ״ל עד שנת 2018

החברה להגנת הטבע. כתבו וערכו: ערן בן-נון ואסף זנזורי
מסמך
2017
דוח מעקב תקופתי מס׳ 3 על הותמ״ל
דוח מעקב תקופתי מס׳ 3 על הותמ״ל
החברה להגנת הטבע. כתבו וערכו: ערן בן-נון ואסף זנזורי

דוח מעקב תקופתי מס׳ 3 על הותמ״ל

מחלקת הפרוטוקולים
מסמך
2016
הישיבה המאה-חמישים-ותשע של הכנסת העשרים
הישיבה המאה-חמישים-ותשע של הכנסת העשרים
מחלקת הפרוטוקולים

פרוטוקול של ישיבת הכנסת בנושאים שוניםבין עמוד 261-270 יש דיון לעניין פעילות הותמ״ל והטיפול הממשלתי בסוגיית הדיור. בין הדוברים ח״כ תמר זנדברג וח״כ אראל מרגלית. הביקורת הנשמעת מאוד נוקבת וטוענת כנגד שר האוצר דאז, כחלון, שאינו מבין מה הוא עושה ושהתכנית נידונה לכשלון.

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק: כבוד השופט י' עמית; כבוד השופטת ד' ברק-ארז; כבוד השופט י' אלרון
מסמך
2017
פסק-דין של בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. בג"ץ 17/6450 בג"ץ 17/6743
פסק-דין של בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. בג"ץ 17/6450 בג"ץ 17/6743
בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק: כבוד השופט י' עמית; כבוד השופטת ד' ברק-ארז; כבוד השופט י' אלרון

"דחיית העתירות.  בית המשפט  לא יידרש לביקורת שיפוטית על שלבי ביניים של הליך תכנון שטרם מוצה. שתי העתירות מבקשות להורות על ביטול ההכרזה של ועדת השרים לענייני תכנון בנייה מקרקעין ודיור הנוגעת לאיזור כפר סירקין.בית המשפט קובע כי זמנה של
הביקורת השיפוטית יגיע כאשר הליכי התכנון יגיעו לסיומם, אך ""טרם מוצו הליכי ההתנגדות הקבועים בדין, אין מקום לכך שבית המשפט ישים עצמו בנעליהן
.של רשויות התכנון ויקדים לדון בהשגות תכנוניות

החברה להגנת הטבע. כתבו וערכו:דרור בוימל ואסף זנזורי
מסמך
2021
הותמ"ל: הפער בין התכנון לביצוע באזורי הביקוש: דו"ח מיוחד לקראת דיוני החקיקה בכנסת
הותמ"ל: הפער בין התכנון לביצוע באזורי הביקוש: דו"ח מיוחד לקראת דיוני החקיקה בכנסת
החברה להגנת הטבע. כתבו וערכו:דרור בוימל ואסף זנזורי

האם ההותמ"ל אכן מימשה את ייעודה? האם אכן התכניות שאישרה הביאה לביצוען המהיר, ותרמה להתמודדות עם משבר הדיור? באזורי הביקוש הותמ"ל אישר בשנים 2019-2016, כ-141,000 יחידות דיור ששווקו בהיקף קטן ביותר - פחות מ-21,000 יחידות, והחלה בנייתן של כ- 14,000 יחידות . גם בקרב תכניות שאושרו לפני למעלה מ-5 שנים, היקף השיווק והבנייה נותר נמוך למדי. העלייה הדרמטית בהיקף יחידות הדיור המאושרות, אל מול הירידה בהתחלות הבנייה והקריסה בהיקף שיווק הקרקעות לבנייה, מצביעות על כשל חמור.

נילי שחורי; איריס אפשרת
מסמך
2011
חסמים במימוש התכנון והדיור – פרוט נוסף
חסמים במימוש התכנון והדיור – פרוט נוסף
נילי שחורי; איריס אפשרת

רשויות מקומיות נמנעות מקידום תכניות בניה למגורים ובמיוחד עבור אוכלוסיות חלשות ודירות קטנות בשל הפער שבין ההכנסות מארנונה ממגורים וההוצאות עבור "סל השירותים" לתושב. הרשויות מעדיפות תכניות לתעסוקה המהוות נכסים מניבי ארנונה. בגלל המנגנון ונוסחאות תחשיבים של היטלי הפיתוח וההשבחה נוצר פער מימוני בין עלויות פיתוח התשתיות בפועל. תכניות מתמקדות למימון תשתיות לעיתים אינן משתלמות ליזם ונוגדות את החוק והנורמות הציבוריות.

מכון דש"א ; פורום התכנון; החברה להגנת הטבע
מסמך
2014
תכנון מגורים במחוזות תל אביב ומרכז: סקירת עתודות והמלצות למדיניות
תכנון מגורים במחוזות תל אביב ומרכז: סקירת עתודות והמלצות למדיניות
מכון דש"א ; פורום התכנון; החברה להגנת הטבע

הכשלים המרכזיים נוגעים בעיקר לשלב מימוש ויישום של התכניות, בעיקר בשל העדר השקעה
בתשתיות. ניתונים על מלאי הדירות באזור תל אביב והמרכז: בתווך המידי (2015) - 141000; בתווך הקצר ( 2020) - 292000; בתווך הבינוני (2030) - 22500. סה"כ 658000. למלאי יש להוסיף את ציפוף הרקמה הבנויה; המלאי בנפות חדרה ואשקלון;  תקנות שבס (תקנות סטייה ניכרת);  מלאי במטרופולין באר שבע ומטרופולין חיפה;  החסמים למימוש פוטנציאל הדירות: העדר תשתיות שמהוות תנאי להוצאת היתרי בנייה; עיכובים על ידי היזמים; התנגדות רשויות מקומיות.

איגוד המתכננים בישראל. הוכן על-ידי עו"ד אשר כהנא בסיוע המתכננת נילי שחורי,
מסמך
2011
חסמים בתחום התכנון והבניה: נייר עמדה מטעם איגוד המתכננים בישראל
חסמים בתחום התכנון והבניה: נייר עמדה מטעם איגוד המתכננים בישראל
איגוד המתכננים בישראל. הוכן על-ידי עו"ד אשר כהנא בסיוע המתכננת נילי שחורי,

"כשלים וחסמים בשלבי התכנון ובשלב מימוש התכניות ודרכים להתמודד איתם. בשלב המוקדם של התכנון הסטטוטרי הכשל הוא בעיקר תוצאה של חסר בהשקעת המדינה: מחסור בכוח אדם מקצועי ואיכותי במוסדות התכנון;  אי איוש משרות בכירות במוסדות התכנון ולמשך תקופות ארוכות; השקעה מועטה מדי בתעריפי התכנון במכרזים ציבוריים; העדר השקעה בביסוס המעמד והמקצועי של העוסקים בתכנון עירוני והעדר השקעה באמצעים הנדרשים לתכנון. הכשלים המרכזיים בשלב יישום התכניות, נובעים בעיקר מהעדר השקעה בתשתיות-על ציבוריות.


מכון דש"א ; פורום התכנון; החברה להגנת הטבע
מסמך
2014
עתודות מגורים במחוזות ת"א והמרכז – סקירת עתודות והמלצות למדיניות
עתודות מגורים במחוזות ת"א והמרכז – סקירת עתודות והמלצות למדיניות
מכון דש"א ; פורום התכנון; החברה להגנת הטבע

מלאי הדירות הקיימים באזור המרכז מעיד שבעית הדיור אינה טמונה בתכנון עוד יחידות דיור אלא במימוש התכניות הקימות. יש להתרכז במימוש המלאי הקיים, ולא בתכניות חדשות, שלא יתממשו בטווח הקצר. קיימות מעל 650,000 חידות דיור שתהינה זמינות עד שנת 2030 במחוזות תל- אביב והמרכז. מהן כ-140,000 יחידות זמינות מיידית, מעל ל-290,000 עד שנת 2020, ומעל ל-220,000  עד שנת 2030. יש להוסיף את המלאי בחדרה ואשקלון, וכן בחיפה, ירושלים ובאר שבע..

איגוד המתכננים בישראל
מסמך
2013
נייר עמדה בנושא משבר הדיור
נייר עמדה בנושא משבר הדיור
איגוד המתכננים בישראל

הקמת וועדת תיכנון עוקפת תתקע שוב בחסמים המבניים המונעים את ניצול המלאי גדול הקיים של תכנון לדירות שלא ממומש. הקמת ועדת תכנון העוקפת מסלולים קיימים ומתנגשת עם תכניות ארציות ומקומיות, תגרום לפגיעה בתכנון הארצי, תייצר קונפליקטים וניגודי אינטרסים. הממשלה והרשויות יצרו "הר חסמים" המונע מהמלאי הקיים של אלפי דירות מתוכננות להיות זמינות לבניה על פי צרכי השוק. לכן יש צורך ביוזמה לאומית להתמודדות עם "החסמים".

רשומות הממשלה
מסמך
2021
הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תיקון מס' 7
הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תיקון מס' 7
רשומות הממשלה

החלטת הממשלה להאריך את החוק לקידום מתחמים מועדפים לדיור ב-4 שנים נוספות. המסמך מסכם את פעילות הוועדה עד כה והצורך בהמשך פעילותה. החוק המקורי הוצע כחלק מהצעדים המרכזיים להתמודדות עם משבר הדיור והוא קובע הליכים מיוחדים לאישור תכניות שעיקרן לדיור, על מנת להגדיל באופן משמעותי את היצע יחידות הדיור המתוכננות.

השכונות החדשות בראש העין - A,B,C,D,E,F - הן דוגמה בולטת לבנייה בחסות ״הוראת השעה״. הנתק בין מבני המגורים לשטחים הפתוחים שסביבם, בין הסגנון הכל כך מנוכר וגנרי לבין העבר העשיר של המקום, ובין יחידת הדיור הפרטית למרחב הציבורי על כל גווניו, מייצר תחושה עמוקה של ניכור וחוסר שייכות ומצביע על סדרי עדיפויות לקויים של מקבלי ההחלטות בחסות של שיח תכנוני מקצועי.
מקרה בוחן
ראש העין, 2021
ארכיון מקרה בוחן
מחבר/ת
סוג
שנה
שם
תצוגה
יהושוע בריינר, הארץ
כתבה
2021
מתקן חולות, ששימש לכליאת מבקשי מקלט, צפוי להפוך למרכז עסקים ותרבות
מתקן חולות, ששימש לכליאת מבקשי מקלט, צפוי להפוך למרכז עסקים ותרבות
יהושוע בריינר, הארץ

מתקן חולות, ששימש את המדינה לכליאתם של מבקשי מקלט, יועבר מהמשרד לביטחון הפנים ושירות בתי הסוהר (שב"ס) אל המועצה האזורית רמת הנגב ועתיד להפוך למרכז עסקים ותרבות.

ערן דורון, ראש מועצת רמת הנגב
כתבה
2021
הפקידים שוב גוררים רגליים, ומונעים את הגשמת חזון יישוב הנגב
הפקידים שוב גוררים רגליים, ומונעים את הגשמת חזון יישוב הנגב
ערן דורון, ראש מועצת רמת הנגב

מתוך הכתבה: ״לשכות התכנון מעולם לא ניסו להתמודד עם צה"ל ודרישותיו, שמתקבלות באופן אוטומטי על ידי שימוש בסעיף 16 לחוק התכנון והבנייה, או על ידי גיבוי מלא של הגופים הירוקים להכרזת שמורות טבע. זה נעשה תוך התעלמות מקוממת בצורך של תושבי הנגב הרחוק בפיתוח מידתי מבוסס על עקרונות הציונות הסביבתית: להמשיך את מפעל ההתיישבות בנגב תוך שמירה על משאבי הסביבה לדורות הבאים.״

סמי פרץ, דה מרקר
כתבה
2019
צה"ל רוצה רכבת ישירה לבסיס במיליארדים - ותוקע את פיתוח הנגב
צה"ל רוצה רכבת ישירה לבסיס במיליארדים - ותוקע את פיתוח הנגב
סמי פרץ, דה מרקר

מאבק בין צה״ל למדינה בסוגיית התחבורה לבסיסי צה״ל בנגב ובסוגיית הקמת שדה תעופה בינ״ל חדש בנגב, לו הצבא מתנגד משיקולי ביטחון

סמי פרץ, דה מרקר
2019
המכרז להקמת בסיסי צה"ל בדרום נסגר - איך יוסעו לשם 12 אלף חיילים ביום?
המכרז להקמת בסיסי צה"ל בדרום נסגר - איך יוסעו לשם 12 אלף חיילים ביום?
סמי פרץ, דה מרקר

תוכנית העברת בסיסי צה״ל לנגב עומדת בפני דילמה תחבורתית - האם להשקיע בתחבורה ציבורית יעיליה ומהירה למרכז, וכך לשמור על כח אדם מלעבור למגזר הפרטי או שמא להשקיע בפיתוח מגורים  בדרום לאנשי הקבע על מנת לחזק את הדרום ולהסתכן בלאבד כח אדם?

עדי כהן, דה-מרקר
כתבה
2020
"קראו לנו ה'קיסריה של הנגב'. להיות בעל וילה זה פשע?"
"קראו לנו ה'קיסריה של הנגב'. להיות בעל וילה זה פשע?"
עדי כהן, דה-מרקר

בשליטת המועצה האזורית רמת נגב כ-4.2 מיליון דונם, כרבע משטח המדינה, אך הקרקע הזמינה לה להתיישבות ופיתוח מסתכמת ב–1.8% מסך קרקעותיה. המועצה דורשת את פינוי הצבא בכ-30 אלף דונם, שטח השווה לשש פעמים שטחה של תל אביב וכולל 2,000 דונם של שטחי אש בלתי־מנוצלים בפתחת ניצנה. מעברם למועצה כבר אושר אך המחלוקת לגבי נשיאת עלויות פינוי השטחים עדין לא נפתרה.

יניר יגנה, וואלה חדשות
כתבה
2019
98% משטחי המועצה מוגדרים שטח אש - ואי אפשר לקבל תושבים חדשים
98% משטחי המועצה מוגדרים שטח אש - ואי אפשר לקבל תושבים חדשים
יניר יגנה, וואלה חדשות
לא ידוע
מפה
לא ידוע
מפת המועצה האזורית רמת הנגב, חלוקה לשטחי אש ושמורות טבע וגנים לאומיים
מפת המועצה האזורית רמת הנגב, חלוקה לשטחי אש ושמורות טבע וגנים לאומיים
לא ידוע

במפה ניתן לראות בבירור את חלוקת הקרקעות של המועצה, המתפרסת על 4,098,723 דונם. רוב קרקעות המועצה, 3,029,036 דונם, מוגדר כשטחי אש בלתי ניתנם לשימוש אזרחי.

לא ידוע
תשריט
לא ידוע
תכנית מתאר רמת הנגב קנ״מ 1:50,000
תכנית מתאר רמת הנגב קנ״מ 1:50,000
לא ידוע

תכנית מתאר רמת הנגב קנ״מ 1:50,000

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר-מועצה אזורית רמת הנגב/הסוכנות היהודית לא״י חבל הנגב, מדור תכנון ופיתוח, האגף לתכנון איזורי כולל
תשריט
1991
תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - תשריט קנ״מ 1:50,000
תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - תשריט קנ״מ 1:50,000
הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר-מועצה אזורית רמת הנגב/הסוכנות היהודית לא״י חבל הנגב, מדור תכנון ופיתוח, האגף לתכנון איזורי כולל

תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - תשריט קנ״מ 1:50,000

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר-מועצה אזורית רמת הנגב/הסוכנות היהודית לא״י חבל הנגב, מדור תכנון ופיתוח, האגף לתכנון איזורי כולל
תשריט
1991
תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - הוראות התוכנית
תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - הוראות התוכנית
הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר-מועצה אזורית רמת הנגב/הסוכנות היהודית לא״י חבל הנגב, מדור תכנון ופיתוח, האגף לתכנון איזורי כולל

תכנית מתאר 101/02/10 - תכנית מתאר למועצה אזורית רמת הנגב - הוראות התוכנית

לרמן בן ששון אדריכלים/מועצה אזורית רמת הנגב
מסמך
2019
תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב-לימוד המצב הקיים-טיוטא
תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב-לימוד המצב הקיים-טיוטא
לרמן בן ששון אדריכלים/מועצה אזורית רמת הנגב

תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב-לימוד המצב הקיים-טיוטא

מועצת רמת הנגב
מסמך
2019
מצגת-תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב, ממשקים עם מערכת הביטחון - טיוטא לדיון
מצגת-תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב, ממשקים עם מערכת הביטחון - טיוטא לדיון
מועצת רמת הנגב

מצגת-תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית רמת הנגב, ממשקים עם מערכת הביטחון - טיוטא לדיון

מועצת רמת הנגב
מפה
2019
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-ניצנה
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-ניצנה
מועצת רמת הנגב

תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-ניצנה

מועצת רמת הנגב
מפה
2019
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-משאבים
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-משאבים
מועצת רמת הנגב

תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-משאבים

מועצת רמת הנגב
מפה
2019
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-שדה בוקר
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-שדה בוקר
מועצת רמת הנגב

תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון-שדה בוקר

מועצת רמת הנגב
מסמך
2019
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון
תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון
מועצת רמת הנגב

תכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - מיפוי יוזמות וממשקים עם מערכת הביטחון

מועצת רמת הנגב
מסמך
2019
תכנית חומש 2018-2023 רמת הנגב
תכנית חומש 2018-2023 רמת הנגב
מועצת רמת הנגב

תכנית לחמש שנים למועצת רמת הנגב המציבה את חזון המועצה ואת היעדים המרכזיים לשנים אלו כפי שנוסחו על ידי חברי המליאה, המזכירים וצוות המועצה על מנת לגזור את תכנית העבודה, תקציב המועצה ותעדוף האתגרים והמשימות העומדים בפניה.

ערן דורון, ראש מועצת רמת הנגב
מסמך
לא ידוע
בקשה לכינוס ועדת חוץ ובטחון-גריעת שטחי אש
בקשה לכינוס ועדת חוץ ובטחון-גריעת שטחי אש
ערן דורון, ראש מועצת רמת הנגב

מכתב מראש המועצה האזורית רמת הנגב לראש הממשלה ושר הבטחון, בבקשה להורות לרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון, ליישם את חוק פינוי שדות מוקשים (2019), ולבצע עבודות פינוי מוקשים משטח שהוקצע למועצה לטובת פעילות חקלאית, באזור שבטה. עד 2019, עלויות הפינוי והניקיון של שטחי אש חלו על המועצה, וכך ביטלו הלכה למעשה את האפשרות ליישם את ההסבה. החוק מהווה תקווה גדולה עבור המועצה ש98% משטחה הם שטחי אש בהם לא ניתן לעשות שימוש אזרחי.

סרן מיה כץ, סנגורית צבאית, הסנגוריה הצבאית פיקוד דרום וז"י
לא ידוע
1960" – בג"ץ המחצבות" - היתרי הכניסה לשטח אימונים 9
1960" – בג"ץ המחצבות" - היתרי הכניסה לשטח אימונים 9
סרן מיה כץ, סנגורית צבאית, הסנגוריה הצבאית פיקוד דרום וז"י

באביב 1960 הגיעה לפתחו של ביהמ"ש העליון עתירה של תושבי כפר ערבי שאדמותיהם נכללו בגבולות שטח אימונים. הדיון בה אוחד עם עתירתם של בעלי מחצבה שפעלה בשטח האימונים. בעוד שהעתירות עסקו בסוגיה נקודתית של הצהרה עליה התבקשו לחתום מבקשי הכניסה לשטח, הן היוו מקרה מבחן למתח שבין חשיבות הפעילות הבטחונית של צה"ל לבין השמירה על זכויותיהם של אזרחים המושפעים ממנה, ולחשיבות ההסדרה המשפטית של סוגיות אלה.

עמירם אורן
מתעדכן
עמירם אורן
עמירם אורן
עמירם אורן

האתר של ד״ר עמירם אורן, המרכז מידע, נתונים מפות וספרים בנושא צבא ומרחב אזרחי. עמירם אורן, דוקטור לגיאוגרפיה, מחבר הספרים "ארץ בחאקי" (יחד עם רפי רגב) ו"השטחים המגויסים". עורך קבצי מאמרים: "צבא שיש לו מדינה" (יחד עם גבי שפר ואורן ברק), "מרחב הביטחון" (לבד) ו"ביטחון ותכנון" (יחד עם נילי שחורי). כמו כן כותב מאמרים אקדמיים רבים  וגם מאמרים בעיתונות ואותם ניתן למצוא באתר זה.

"עמירם אורן, אקולוגיה וסביבה גליון 1, (עמ' 54-61) "
כתבה
2021
"התשתית והפריסה של צה""ל בנגב - השפעות סביבתיות "
"התשתית והפריסה של צה""ל בנגב - השפעות סביבתיות "
"עמירם אורן, אקולוגיה וסביבה גליון 1, (עמ' 54-61) "

המאמר מציג את התפתחות הנוף הצבאי בזמן ובמרחב מאז הקמת המדינה ועד ימינו, את המאפיינים הנוכחיים של הפריסה והתשתית, את ההיבטים של שמירה על ערכי טבע ונוף, את המהלך הנוכחי להעברת מחנות למטרופולין באר שבע ואת ההשלכות הסביבתיות הנובעות ממנו. במאמר מוצגים ההיבט הגאוגרפי של השטחים שצה"ל משתמש בהם לתשתית פיזית או לשטחי אש בנגב וההשלכות הסביבתיות הנובעות משימוש זה.

בית המשפט העליון
מסמך משפטי
2017
פסק דין 2281 - שטחי אש על קרקע פרטית
פסק דין 2281 - שטחי אש על קרקע פרטית
בית המשפט העליון

ערעור של 205 בעלי זכויות קרקע במערב ראשון לציון על פסק דין משנת 2006 שניתן בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ושבמסגרתו נדחתה תביעתם של המערערים לפיצוי בגין פגיעה במקרקעין. החל משנת 78 חלקים מסוימים בקרקעות של המערערים תפוסים וסגורים ע״י צה״ל, תחילה בעזרת צו תפיסת מקרקעין ולאחר פקיעת תוקפו, ע״י רכישת זכות חזקה ושימוש לתקופה של 20 שנים, בהתאם לפקודת הקרקעות

סרן (במיל) דפנה ברק, מגזין משפט וצבא
מאמר
1991
שטחי אש ושטחי אימונים - ההיבט המשפטי
שטחי אש ושטחי אימונים - ההיבט המשפטי
סרן (במיל) דפנה ברק, מגזין משפט וצבא

מאמר הבוחן את המתח הקיים בין סגירת שטחי אש בישראל, לפעילות אזרחית

הכנסת, מרכז המחקר והמידע
מסמך
2017
הגנת הסביבה בצה״ל
הגנת הסביבה בצה״ל
הכנסת, מרכז המחקר והמידע

מסמך הסוקר סוגיות סביבתיות הקשורות לפעילות צה"ל. במסמך הסברים על הסדרת תחום הגנת הסביבה בצה"ל, חלוקת הסמכות והאחריות בתחום ובקרה ואכיפה של דיני הגנת הסביבה בצה"ל. בנוסף מוצגים נתונים שנתנו ע״י צה"ל והמשרד להגנת הסביבה בנושא מצב תחום הגנת הסביבה בצה"ל ומפורט הטיפול של צה"ל בשלושה מפגעים סביבתיים מרכזיים: מחנות שאינם מחוברים למערכת הביוב, מפגעי אסבסט בבסיסי צה"ל ובמתקניו, וזיהום קרקעות מפעילות צבאית.

סרן מיה כץ, סנגורית צבאית, הסנגוריה הצבאית פיקוד דרום וז"י
מאמר
לא ידוע
1960" – בג"ץ המחצבות" - היתרי הכניסה לשטח אימונים 9
1960" – בג"ץ המחצבות" - היתרי הכניסה לשטח אימונים 9
סרן מיה כץ, סנגורית צבאית, הסנגוריה הצבאית פיקוד דרום וז"י

באביב 1960 הגיעה לפתחו של ביהמ"ש העליון עתירה של תושבי כפר ערבי שאדמותיהם נכללו בגבולות שטח אימונים. הדיון בה אוחד עם עתירתם של בעלי מחצבה שפעלה בשטח האימונים. בעוד שהעתירות עסקו בסוגיה נקודתית של הצהרה עליה התבקשו לחתום מבקשי הכניסה לשטח, הן היוו מקרה מבחן למתח שבין חשיבות הפעילות הבטחונית של צה"ל לבין השמירה על זכויותיהם של אזרחים המושפעים ממנה, ולחשיבות ההסדרה המשפטית של סוגיות אלה.

מבקר מדינת ישראל
מסמך
2021
דו״ח מבקר המדינה: שטחי האימונים של צה״ל ביבשה
דו״ח מבקר המדינה: שטחי האימונים של צה״ל ביבשה
מבקר מדינת ישראל

לצורך שמירת המוכנות והכשירות למלחמה או לפעילות מבצעית צה"ל סוגר שטחים ומשתמש בהם לאימון כוחותיו. שטחי האימונים הם שטחים סגורים הפרושים על פני כשליש מקרקעות המדינה. גריעת שטחי אימונים מידי צה"ל והעברתם לשימוש אזרחי מחייבת סריקה של השטח ופינויו מנפלים - על ידי צה"ל או על ידי הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון (הרלפ"ם). נוכח מצוקת הקרקעות במדינה, קיים מתח מובנה בין הצרכים הלאומיים השונים, ובהם גם הצרכים הביטחוניים.

מבקר מדינת ישראל
מסמך
2011
דו״ח מבקר המדינה: שימוש צה״ל בקרקעות המדינה
דו״ח מבקר המדינה: שימוש צה״ל בקרקעות המדינה
מבקר מדינת ישראל

במסגרת פעילותו בעתות שגרה ובעתות חירום צה"ל משתמש בקרקעות שמקצה לו המדינה לצורך הקמה והפעלה של מתקנים ביטחוניים ולצורך אימון כוחותיו. בשנת 2010 בדק משרד מבקר המדינה את ניהול הקרקעות בצה"ל ואת הבקרה שעושים גורמים אזרחיים על השימוש שהוא עושה בקרקעות שהוקצו לו. נושאי הביקורת העיקריים שנבדקו: היבטים בפריסת מחנות הקבע של צה"ל, ובעיקר - תהליך פינוי מחנותיו ממרכזים צפופי אוכלוסין; טיפול צה"ל במחנות נטושים ; ניהול וניצול של שטחי אש; ופיקוח ובקרה של גורמים אזרחיים על ניהול הקרקעות בצה"ל. 

איל ויצמן
ספר
2015
סף המדבר: קו העימות
סף המדבר: קו העימות
איל ויצמן

בספר סף המדבר, קו העימות בוחן איל ויצמן את עקירת הבדואים מהנגב הצפוני מנקודת מבט ייחודית. בניגוד לגבולות אחרים שמקיפים את ישראל/פלסטין ומשסעים אותה, סף המדבר אינו מסומן בחומות וגדרות, אלא מתקדם ונסוג בתגובה לשינויי אקלים, ולמדיניות עיבוד קרקעות, עיור וייעור, נישול ויישוב הנובעת מהם. בעוד שמקובל לראות בשינויי האקלים תוצר לוואי של הפיתוח המודרני, ויצמן טוען שאידיאולוגיית “הפרחת השממה“ היתה מאז ומתמיד מטרה מוצהרת, שחרצה את גורל הבדואים שחיו לאורך סף המדבר עשרות ואף מאות שנים.

עמירם אורן ורפי רגב
ספר
2008
ארץ בחאקי : קרקע וביטחון בישראל
ארץ בחאקי : קרקע וביטחון בישראל
עמירם אורן ורפי רגב

ברחבי המדינה, בלבה ובשוליה, בערים הגדולות והקטנות, באזורים המיושבים ובשטחים הפתוחים מצויים תשתיות ושטחים ביטחוניים המשתרעים על כמחצית משטחה. מדובר בתופעה גאוגרפית-מרחבית חסרת תקדים בהיקפה המוצגת בספר על היבטיה השונים ובהם הניגוד והדו-קיום בין השימוש בקרקע לצרכים ביטחוניים ולצרכים אזרחיים.

יעל דראל, ynet
כתבה
2009
מי שולט על השטחים הפתוחים והחופים? צה"ל
מי שולט על השטחים הפתוחים והחופים? צה"ל
יעל דראל, ynet

כשליש משטח ישראל וכ-16 אחוז מרצועות החוף שלה נתונים בשליטת מערכת הביטחון. בשטחים הללו אמנם לא בונים וסוללים, אך לציבור אין גישה או יכולת השפעה עליהם. החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה דרשו להתנות העברת תקציב לצה"ל באימוץ מדיניות סביבתית יותר. הפעם, בשונה מבעבר, התקציב לא אושר פה אחד.

מדינת ישראל
מסמך משפטי
2011
חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א 2011
חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א 2011
מדינת ישראל

החוק נחקק בעקבות החלטת הממשלה כי ישנם שדות מוקשים אשר אינם חיוניים לביטחון המדינה והשארתם מסכנת את אזרחי המדינה שלא לצורך. מטרתו של חוק זה ליצור תשתית נורמטיבית לפינוי שדות מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה ולהכריז עליהם נקיים ממוקשים ברמת בטיחות מרבית לאזרחים, בהתחשב במחויבויותיה הבין–לאומיות של מדינת ישראל והכל בפרק זמן קצר ככל הניתן. בעקבות החוק הוקמה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים (רלפ״ם).

כנסת ישראל
מסמך משפטי
2018
הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון הוראת שעה), התשע"ט 2018
הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון הוראת שעה), התשע"ט 2018
כנסת ישראל

הצעת החוק לפינוי שדות מוקשים אשר אינם חיוניים לביטחון המדינה וקיומם מסכן את אזרחי המדינה שלא לצורך. מטרתו של חוק זה ליצור תשתית נורמטיבית לפינוי שדות מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה ולהכריז עליהם נקיים ממוקשים ברמת בטיחות מרבית לאזרחים, בהתחשב במחויבויותיה הבין–לאומיות של מדינת ישראל והכל בפרק זמן קצר ככל הניתן. בעקבות החוק הוקמה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים (רלפ״ם).

מדינת ישראל
מסמך משפטי
1998
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998
מדינת ישראל

סעיף 23, סעיפ שטחים בעלי חשיבות בטחונית,  קובע כי ״בשטח צבאי, האיסורים וההגבלות לפי חוק זה או התקנות והכללים שעל פיו, לא יחולו על צה״ל או על שלוחה אחרת של מערכת הבטחון שאישר אותה שר הבטחון.״

צה״ל והרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
מסמך
2020
נוהל שיתוף הפעולה בין צבא הגנה לישראל לבין רשות הטבע והגנים, התש"ף - 2020
נוהל שיתוף הפעולה בין צבא הגנה לישראל לבין רשות הטבע והגנים, התש"ף - 2020
צה״ל והרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

אמנת שיתוף פעולה בין צה"ל לבין רשות הטבע והגנים, המסדירה את התנהלות יחידות צה"ל לצד הטבע והחי. האמנה מסדירה את שיתוף הפעולה בתחומים בהם שמירת הטבע ושמירת הביטחון עולים בקנה אחד. האמנה כוללת הסדרת כללי התנהגות ותיאום מקדים בשטחים המשותפים לצה"ל ולרשות הטבע והגנים והקמת מנגנונים לתכנון משותף, בקרה ואכיפה של שני הגופים.

ראש אגף התכנון האלוף גיורא איילנד ומנכ"ל רשות הטבע והגנים אהרן ורדי
מסמך
2002
מסמך איילנד - נוהל שיתוף פעולה בין צה״ל לבין הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
מסמך איילנד - נוהל שיתוף פעולה בין צה״ל לבין הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
ראש אגף התכנון האלוף גיורא איילנד ומנכ"ל רשות הטבע והגנים אהרן ורדי

במסמך סווגו שימושי הקרקע בצורה הבאה: שטחי אימונים שאינם משותפים ושאין בהם שמורת טבע והגבלה על הפעילות במקום; שטחי אימונים משותפים, שמלוא שטחם או חלק ממנו מצויים בשמורת טבע או בגן לאומי, ולפיכך מתחייב שיתוף פעולה ותיאום עם הרשות; שטחים מוכרזים או מאושרים כשמורות טבע או גנים לאומיים, שאינם מיועדים לשימוש צבאי, והשימוש של צה"ל בהם מחייב תיאום עם הרשות ובכפוף להוראותיה.

לא ידוע
מסמך משפטי
1953
"חוק רכישת מקרקעים אישור פעולות ופיצויים , תשי״ג– 1953"
"חוק רכישת מקרקעים אישור פעולות ופיצויים , תשי״ג– 1953"
לא ידוע

חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים) התשי"ג-1953 (בקיצור: חר"ם) הוא חוק שהתיר למשך שנה ורטרואקטיבית הפקעת קרקעות בידי הממשלה, בעיקר של ערבים, שלאחר מלחמת העצמאות הוקצו ברובם לבסיסי צבא או ליישובים יהודיים. במסגרת החוק הופקעו רוב שטחי הנגב, שברבות הימים נסגרו לשטחי אש ואימונים.

מדינת ישראל
מסמך
1945
תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945
תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945
מדינת ישראל

תקנות ההגנה (שעת חירום) הן חקיקה ראשית מנדטורית, שעם הקמתה של מדינת ישראל הפכה לחלק מהמשפט הישראלי. למרות סלידה של המערכת המשפטית מתקנות אלה, הוחלט שלא לבטלן ורובן תקפות עד היום. במסגרת התקנות, סעיפים  125, סעיף שטחים סגורים ו-126,  סעיף פיקוח על כבישים, מאפשרים למפקד צבאי להכריז על כל שטח במדינה, למשך כל תקופה, כשטח סגור בעזרת צו. כל אדם שיכנס לשטח כזה ללא היתר, יואשם בעבירה.

ראש אגף התכנון בצה״ל, האלוף עמרם מצנע
מסמך
1992
מסמך מצנע
מסמך מצנע
ראש אגף התכנון בצה״ל, האלוף עמרם מצנע

מסמך מצנע

מחבר/ת
סוג
שנה
שם
תצוגה
משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין
תשריט
לא ידוע
רנ/50/א - מתחם בי - תכנית מפורטת
רנ/50/א - מתחם בי - תכנית מפורטת
משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין

מתחם B

משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין
תשריט
לא ידוע
רנ/50/א - מתחם בי - תשריט
רנ/50/א - מתחם בי - תשריט
משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין

מתחם B

משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין
תכנית
2009
תכנית מקומית רנ/250/א - תשריט
תכנית מקומית רנ/250/א - תשריט
משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין

מתחם C

משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין
מסמך משפטי
2009
תכנית מקומית רנ/250/א - הוראות
תכנית מקומית רנ/250/א - הוראות
משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין

מתחם C

משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין
תשריט
2010
תכנית מתאר מקומית מס׳ רנ/265א׳ (מתחם A) : סביבה ונוף
תכנית מתאר מקומית מס׳ רנ/265א׳ (מתחם A) : סביבה ונוף
משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין

תכנית מתאר מקומית מס׳ רנ/265א׳ (מתחם A) : סביבה ונוף

משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין
תשריט
2010
תכנית מתאר מקומית מס׳ רנ/265א׳ (מתחם A) : תשריט
תכנית מתאר מקומית מס׳ רנ/265א׳ (מתחם A) : תשריט
משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין

מתחם A

משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין
מסמך משפטי
2010
תכנית מתאר מקומית מס׳ רנ/265א׳ (מתחם A): הוראות
תכנית מתאר מקומית מס׳ רנ/265א׳ (מתחם A): הוראות
משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין

מתחם A

עופר פטרסבורג, ישראל היום
סרטון
2021
"ראש העין: יש מחיר, אין משתכן״
"ראש העין: יש מחיר, אין משתכן״
עופר פטרסבורג, ישראל היום

דיווח על עיכובים בבנייה של דיור במסגרת מחיר למשתכן, עקב עיכובים בהנחת תשתיות - בעיקר תחבורתיות. העירייה לא מנפיקה אישורי בנייה עד שילא יונחו התשתיות המתאימות ובינתיים אנשים רבים עוד מחכים לדירה שקנו.

נדל״ן ראש העין
סרטון
2020
חדשות נדל"ן ראש העין - נובמבר 2020
חדשות נדל"ן ראש העין - נובמבר 2020
נדל״ן ראש העין

שיווק מתחמי מגורים בראש העין

לא ידוע
אתר
מתעדכן
מידע למשתכן
מידע למשתכן
לא ידוע

נתונים אודות תכניות, קבלנים, מתחמים

חברת תדהר
אתר
מתעדכן
פרויקט ״חלומות״, חברת תדהר
פרויקט ״חלומות״, חברת תדהר
חברת תדהר

פרסום לפרויקט חלומות בראש העין של קבוצת תדהר - קומפלקס הכולל 4 בניינים, שבונה תדהר עבור קבוצת שיכון ובינוי בשכונת פסגות אפק בראש העין החדשה

רם הנדסה
סרטון
2019
מתחם C - צילומי רחפן
מתחם C - צילומי רחפן
רם הנדסה
המכון לחקר עיר ואזור בטכניון
מסמך
2012
תכנית אסטרטגית לראש העין - סטודנטים לתכנון בטכניון
תכנית אסטרטגית לראש העין - סטודנטים לתכנון בטכניון
המכון לחקר עיר ואזור בטכניון

דוח מסכם של עבודות סטודנטים במסגרת "אולפן תכנון עירוני" לתואר שני בתכנון ערים ואזורים - הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון. הקורס התמקד בראש-העין, שבתחומה מצויות כיום עתודות הקרקע האחרונות המיועדות לבניה מאסיבית של יחידות דיור באזור המרכז. סביב נושא הפיתוח העתידי קיים מתח מובנה בין השיקולים הלאומיים המובילים את פעילות הממשלה בתכנון ובשיווק קרקעות ובין האינטרסים של העיר ובראשם תכנון כוללני שייטיב עם כלל התושבים בעיר.

קהילת פסגות אפק
אתר
מתעדכן
אתר קהילת פסגות אפק
אתר קהילת פסגות אפק
קהילת פסגות אפק

אתר קהילת פסגות אפק

פסגות אפק
אתר
מתעדכן
אתר שכונת פסגות אפק
אתר שכונת פסגות אפק
פסגות אפק

אתר שכונת פסגות אפק

המשרד להגנת הסביבה
מסמך
2015
בית ספר יסודי בסמוך לקווי מתח
בית ספר יסודי בסמוך לקווי מתח
המשרד להגנת הסביבה

מסמך העוסק בסמיכות של בית הספר לקו חשמל מתח גבוה בלב ראש הען

משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין
מסמך
2013
רנ:300:א - מתחם אי - פרטי פיתוח
רנ:300:א - מתחם אי - פרטי פיתוח
משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין

מתחם E

משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין
מסמך
2013
רנ:300:א - מתחם אי - טיפוסי בינוי
רנ:300:א - מתחם אי - טיפוסי בינוי
משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין

מתחם E

משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין
תשריט
2013
רנ:300:א - מתחם אי - תשריט
רנ:300:א - מתחם אי - תשריט
משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין

מתחם E

משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין
מסמך משפטי
2013
רנ:300:א - מתחם אי - הוראות בינוי ופיתוח
רנ:300:א - מתחם אי - הוראות בינוי ופיתוח
משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין

מתחם E

משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין
מסמך משפטי
2013
רנ:300:א - מתחם אי - הוראות
רנ:300:א - מתחם אי - הוראות
משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין

מתחם E

משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין
תשריט
2012
רנ:275:א מתחם די - תשריט
רנ:275:א מתחם די - תשריט
משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין

מתחם D

משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין
מסמך משפטי
2012
רנ:275:א מתחם די - הוראות
רנ:275:א מתחם די - הוראות
משרד הפנים - מינהל התכנון, ראש העין

מתחם D

עיריית ראש העין, משרד הבנוי והשיכון, משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל
מסמך משפטי
2013
הסכם הגג ראש העין
הסכם הגג ראש העין
עיריית ראש העין, משרד הבנוי והשיכון, משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל

הסכם הגג בין ראש העין למדינה בו הוסכם על תוספת של כ-14 אלף יחידות דיור לעיר בתמורה לסיוע של המדינה בהקמה של תשתיות ובניית סל שירותים לתושבים החדשים.